Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.


Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer
De mikropartikulära retentionsmedlen har varit i bruk under cirka 20 år inom pappersindustrin, men fortfarande är verkningsmekanismen inte känd. Dessa system är två-komponents retentionsmedelssystem bestående av en anjonisk mikropartikel samt en katjonaktiv polymer. De två mest kända systemen är kolloidal kiselsyra (¿Compozil¿/Eka) och aktiverad bentonit (¿HydroCol¿/Ciba) i kombination med en katjonaktiv polyelektrolyt (polyakrylamidtyp/katjonaktiv stärkelse). Dessa system är speciellt intressanta vad gäller deras förmåga att ge avvattning på vira och pressparti.

Examensarbetet går ut på att prova hypotesen att reaktionen mellan mikropartiklarna och katjonpolyelektrolyten ger upphov till amfotera komplex, för vilka partikelaggregationen sensiteras av elektrolyter.

I ett första steg gäller det att undersöka hur elektrolythalten inverkar på retentionsförmågan och jämföra elektrolythalten med klassiska duala retentionsmedelssystem som inte sensiteras av elektrolyter. I ett andra steg undersöks och karakteriseras den amfotera karaktären av mikropartikel/polyelektrolytkomplexen.

Examensarbetet omfattar retentionsundersökningar i laboratoriet med olika retentionsmedelskombinationer samt i det andra steget laddningskarakterisering med olika titrimetriska mätmetoder (konduktometrisk titrering/polyelektrolyttitrering).


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.