Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I de flesta studier som gjorts med helsädesensilage till växande nötkreatur har korthackat foder lagrat i plansilo, eller liknande, använts, vilket inte alltid är relevant för svenska förhållanden där helsädesensilage vanligen lagras som mer eller mindre långstråigt foder i storbalar. Såväl foderkonsumtion som foderutnyttjande kan antas påverkas av om fodret hackas eller inte och om det lagras i storbalar eller i plansilo.

Syfte
Projektet syftar till att kvantifiera skillnader i foderkonsumtion och foderutnyttjande av helsädesensilage med olika partikelstorlek samt att förklara orsakerna till dessa skillnader genom att studera ätbeteendet hos mjölkrasstutar. Resultat från försöket ger underlag för lantbrukare att fatta strategiska beslut vid val av maskinell utrustning vid skörd, konservering och hantering av fodret före utfodring.

Examensarbetet
Du deltar i vår försöksgrupp under projektets genomförande hösten-vintern 2005. Du medverkar vid lämpliga delar av utfodringsförsöket. Du sammanställer och bearbetar lämpliga delar av datan samt gör en skriftlig redovisning av litteratur inom området och Dina egna resultat. Du avgränsar Ditt arbete till det Du vill fokusera på för att vara rimligt att utföra under en tid som motsvarar 20 poängs arbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.