Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-12

Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BESKRIVNING AV STATENS FASTIGHETSVERK
Statens fastighetsverks förvaltningsuppdrag omfattar ca 1,9 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Värdet av fastigheterna uppgår till drygt 11 miljarder kronor.

SFV:s uppdrag är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras. Många av SFV:s byggnader är idag ett levande inslag i det svenska samhället såsom teatrar, museer och residens. Andra har redan haft sin storhetstid som våra gamla borgar, fästningar och försvarsverk.

SFV förvaltar också alla byggnader som svenska staten äger i utlandet. Förutom byggnader förvaltar SFV mycket stora markarealer främst i nordvästra Sverige. Det rör sig om dels skyddsvärd skog och dels om produktiv åkerbruks- och skogsmark.

BAKGRUND
Inom Statens fastighetsverk (SFV) genomförs ett stort antal ombyggnads-, installations- och nyproduktionsprojekt med investeringsmedel vilka tillsammans årligen omsluter 400-500 Mkr.

I samband med dessa investeringsprojekt uppstår ofta en diskussion kring vad som ska definieras som en investerings-, reinvesterings- och underhållsåtgärd. I syfte att tydliggöra distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll skall SFV:s process inför investeringsbeslut revideras.

PROJEKTBESKRIVNING
Uppdraget ska inledas med en omvärldsstudie om hur andra fastighetsförvaltare, både privata och offentliga, hanterar frågan kring definition av investering, reinvestering och underhållsåtgärd.

I uppdraget ingår att utifrån dessa erfarenheter ta fram rekommendationer till förbättringar av SFV:s process inför investeringsbeslut.

Som stöd för uppdraget kommer SFV att etablera en grupp bestående av nyckelpersoner inom verksamhetsutveckling, byggadministration, ekonomi och fastighetsförvaltning.

Uppdragets omfattning motsvarar minst 20 p examensarbete. Detaljerad disposition ska utarbetas av uppdragstagaren och godkännas av handledaren innan uppdraget påbörjas.


ANSÖKAN
Ansökan med tillhörande CV (inkl. kursutdrag från Ladok) skall vara Statens fastighetsverk tillhanda senast 2005-04-15.

Sänds till:
Statens fastighetsverk
Erica Gyllered
Box 2263
103 16 Stockholm
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.