Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs universitet ingår i ett samarbetsprojekt år 2003-2005 med universitet i Sydafrika som handlar om att studenter hjälper studenter ¿¿Peer Help Programme¿ ¿ finansierat av SIDA.

Peer helping är en ömsesidig lärande situation där studenter, som har fått speciell utbildning, hjälper och stödjer andra studenter för ökad trygghet och bättre förutsättningar för att klara studierna. Sex institutioner medverkar i programmet och ca 30 studenter är/har varit peer helpers. En ny grupp 12-15 st är snart klar med sin utbildning.
För svar på frågor om: Vad är peer helping? Varför ett Peer Help Programme? Vad gör en peer helper? Vad är en Peer helper-utbildning? Se http://www.gu.se/studera/utbildning/default.html?menu=373&page=788

Nu önskas en utvärdering (gärna på engelska) av programmet speciellt med inriktning mot den lärande och pedagogiska processen i projektet. Utvärderingen får gärna vara på engelska, dock inget krav. Men sammanfattning på engelska ska finnas. Tidigare utvärderingar har gjorts på universitet i Sydafrika.

En processutvärdering bör innehålla:
¿ Vad som har gjorts/hänt i samband med Peer help programme: e.g.
(I) Rekrytering av peer helpers (vilka metoder och hur väl de fungerade, utveckling)
(ii) Grundutbildning för peer helpers (innehåll, upplägg och den pedagogiska metoden ELC - Hur upplevs den av studenter respektive lärare? Hur väl anpassad är metoden för att uppnå kursens syften och mål, utveckling?)
(iii) Det praktiska arbetet efter utbildningen (Vad har gjorts på institutionen efter utbildningen? Reflektioner, vad som fungerade/inte fungerade och ev varför, utvecklingsarbete etc)
(iv) handledning av peer helpers (syfte och genomförandet, uppfylls syften?, utvecklingsmöjligheter?)

Det finns ytterligare frågeställningar som är intressanta och om tiden räcker till vore det önskvärt med svar även på nedanstående punkter:

¿ Vilken effekt (under den aktuella tiden) har utbildningen på de som deltagit i kursen och gjort det praktiska arbetet (t ex i termer av kunskap och färdigheter, attityder och beteende, personlig utveckling/motivation under och efter utbildningen)
¿ Vilken effekt (under den specifika tiden) eller påverkan har processen peer helping- (student hjälper student) på de som har fått hjälp ?
¿ Vilka långsiktiga mål kan tänkas uppnås genom att utveckla programmet? ---

Metoder: Undersökning med t ex enkäter och djupintervjuer (både individuellt och i grupp)
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.