Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-15

Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förädling av Salix sorter för biomassaproduktion (energiändamål) har pågått i Sverige sedan många år, och biomassaproduktionen på de odlade Salix sorterna har förbättrats avsevärt. Genom att introducera molekylärgenetiska markörer i förädlingen skulle ett urval av intressanta individer kunna göras redan på fröplantor (t.ex. Rönnberg-Wästljung m. fl. 2005). En förutsättning för att markörbaserat urval skall lyckas är att markörerna är stabila, dvs. att samma markörer är viktiga i olika miljöer, under olika år och omdrev.

Fotosyntesen är den grundläggande fysiologiska processen för biomassaproduktionen hos alla gröna växter. Dock är den uppmätta fotosynteshastigheten oftast dåligt relaterat till biomassa-produktionen hos snabbväxande träd. Däremot kan fotosynteskapaciteten, mätt som klorofyll-fluorescens (t.ex. Schreiber 2004), vara mycket bättre relaterat till biomassaproduktion, men motsvarande forskning saknas fortfarande när det gäller Salix.

Projektet kommer att kombinera växtfysiologi och genetik för att hitta genetiska markörer som har stor betydelse för biomassaproduktion hos Salix. Inom fältdelen kommer ett stort antal mätningar av klorofyll-fluorescens utföras under sommaren 2005. Fältdatan kommer därefter att analyseras, särskilt i kombination med den redan befintliga genkartan på Salix.


Litteratur:

Rönnberg-Wästljung AC, Glynn C & M. Weih (2005) QTL analyses of drought tolerance and growth for a Salix dasyclados x S. viminalis hybrid in contrasting water reegimes. Theoretical and Applied Genetics (in press) http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00122-004-1866-7

Schreiber, U. (2004) Pulse-Amplitude-Modulation (PAM) Fluorometry and Saturation Pulse Method: An Overview. In: Papageorgiou C. & Govindjee (eds.) Chlorophyll Fluorescence: A signature of Photosynthesis. Kluwer Academic Publishers.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.