Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektarbete/mastersavhandling

Har den förhöjda koncentrationen av dynorfin vid Alzheimers sjukdom betydelse för symptomen? Är den rent av primär orsak till sjukdomen? Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsakerna till demens. De enda registrerade läkemedel vi har mot den störda tankeförmågan vid Alzheimers sjukdom är bromsmediciner som hämmar enzymet acetylkolinesteras. Sådan medicinering, som kan fördröja sjukdomens progress med något år, baseras på att man funnit en kraftig sänkning av neurotransmittorn acetylkolin i hjärnor från Alzheimer-patienter. Emellertid är koncentrationen i hjärnan av andra signalämnen än acetylkolin också störd vid Alzheimers sjukdom, och vilken av de kemiska och mikroanatomiska förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom som är den primära är långt ifrån avgjort. Dynorfin är emellertid en bra kandidat, eftersom denna peptid påverkar både minne och cellers överlevnad och har visat sig vara förhöjd i stora hjärnans bark och i hippocampus vid Alzheimers sjukdom och några relaterade tillstånd. En ökad koncentration av dynorfin, verkande på ett normalt eller ökat antal receptorer, bidrar sannolikt i det korta perspektivet till symptomen vid Alzheimers sjukdom. Det är dessutom möjligt att den höjda koncentrationen av dynorfin på sikt orsakar eller förvärrar den vid mikroskopisk undersökning synliga skadan på hjärnceller som blir allt mer utbredd när Alzheimers sjukdom fortskrider.

Din uppgift blir att (medverka i att) framställa genetiskt modifierade (transgena) möss där den normala mus-dynorfin-genen kompletterats med en human dynorfin-gen. Mössen får på så vis ett överskott på dynorfin, och blir en genetisk djurmodell för en aspekt av Alzheimers sjukdom. Transgena möss har i många publicerade arbeten fungerat utmärkt som modeller för humana neurodegenerativa sjukdomar och Karolinska Institutet har omfattande erfarenhet av framtagning av transgena möss och studier av deras beteende. Den extra dynorfingenen förses med DNA-sekvens som gör att den slås på av antibiotikat doxycyklin. Detta gör att dynorfinkoncentrationen kan höjas över den vanliga genom att lösa upp doxycyklin i dricksvattnet. För att begränsa överuttrycket av dynorfin till hjärnbark och hippocampus, de hjärnregioner där onormalt hög koncentration av dynorfin ses vid Alzheimers sjukdom, kommer vi att korsa de dynorfin-transgena mössen med en redan framställd transgenstam som har en tetracyklinreglerade transkriptionsfaktor enbart i dessa delar av hjärnan. Hos mössen avser vi att undersöka följande:
- Hur stora omedelbara effekter har en höjd dynorfinkoncentration i hjärnbark och hippocampus? Både djurens beteende och signalsubstanser i hjärnvävnad mäts för att se om de påverkas av en ökad dynorfinkoncentration.
- Hur stora effekter har höjt dynorfin på lång sikt? Kan dynorfin bidra till de cellskador som påminner om de vid Alzheimers sjukdom?
Förhoppningen är att den höjda dynorfinkoncentrationen ska visa sig ha stor effekt på hjärnans funktion. I så fall har vi funnit en viktig mekanism bakom Alzheimers sjukdom. Då är det också troligt att läkemedel som blockerar dynorfin eller dess receptor kan utvecklas och fungera som terapi vid Alzheimers sjukdom.

Du som examensarbetare får arbeta tämligen självständigt men det kommer alltid att finnas en handledare i närheten när Du behöver hjälp. Vi förmodar att Du har studerat kemi, biologi, bioteknik eller medicin i några år. Examensarbetets fokus kommer att vara antingen biokemi eller djurbeteende. Vi går också igenom principerna för framställning och undersökning av avancerade transgena djur. Examensarbetet avslutas med en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Resultaten kommer sannolikt att publiceras i en internationell tidskrift, och Du blir då med- eller eventuellt huvudförfattare beroende på arbetsinsats.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.