Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Kartläggning av insamling av bioavfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning:
Allt fler kommuner börjar erbjuda sina invånare att sortera ut sitt bioavfall. Detta beror bland annat på kretsloppspropositionen som kom förra året. I propositionen finns ett delmål under miljömålet ¿god bebyggd miljö¿ som säger att minst 35 % av matavfall från hushåll ska behandlas biologiskt till år 2010.

Idag finns cirka ett 100-tal kommuner som erbjuder sina invånare möjligheten att källsortera sitt bioavfall. Insamlingssystemen är många och olika.
Frågor som behövs besvaras:
Vilka olika insamlingssystem finns idag i Sverige?
Vilka kommuner har vilka insamlingssystem? (kärl, påsar etc)
Hur många människor berörs av insamlingssystemen?
Vilka kommuner har planer på att erbjuda sina invånare att sortera ut bioavfall?
Kan man se någon skillnad i kvalité (sorteringsgrad) i de olika systemen?
Hur mycket har kommunerna satsat på information?
Vilka insamlingsfordon används?

Organisation:
RVF ¿ Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar ¿ främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Föreningen har också en omfattande kursverksamhet, som är anpassad för branschens behov av utbildning.

RVF verkar för att avfall ska hanteras så att både människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas. I första hand måste mängden avfall och dess innehåll av farliga ämnen minska. Åtgärder ska sättas in i såväl produktions- som i konsumtionsledet. Avfallshanteringen ska utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader.

RVF bevakar allt som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Föreningen utreder också branschens framtida problem och möjligheter samt utvecklar ny teknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.