Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-01

Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Wellpappbranschen möter allt större krav på tryckkvalitet från sina kunder. Bandningsproblem är frekvent förekommande vid tryckning efter korrugering (postprint) av wellpapp. Wellindustrin har visat stort intresse för att mäta randighet på ett enkelt sätt.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att på tryckt wellpapp med olika typers profiler undersöka hur man på ett optimalt sätt med bildanalys skall mäta och beskriva de reflektansvariationer som uppkommer då man trycker wellpapp.

Arbetet är tänkt att fortskrida enligt följande:
1.Provmaterialet med kommersiellt fulltons flexotryckt wellpapp kommer från ett fabriksförsök. Olika typer av profiler finns med i materialet.
2.Examensarbetaren kommer att introduceras till de bildanalytiska metoder som tagits fram för karaktärisering av systematiska reflektansvariationer. Av speciellt intresse är att avgöra hur stor del den ordnade randigheten utgör i förhållande till den totala reflektansvariationen.
3.Val av visuell utvärderingsmetod kommer därefter att göras för en perceptuell utvärdering av reflektansstörningarna.
4.Proverna kommer därefter att skannas in och undersökas med de olika metoderna. Olika parameterval kommer att prövas.
5.En statistisk analys för att bestämma optimal karaktäriseringsmodell genomförs.
6.Den optimala modellen beskrivs i rapport.
7.Eventuellt undersöks samband mellan resultat och substratets topografi.

Tidsplan:
Examensarbetet är tänkt att löpa under perioden 2005-02 till 2005-06.

Resurser
Arbetet är tänkt att utföras vid STFI-Packforsk i Stockholm.

Lämplig Profil / Förkunskaper /Nyckelord:
Matematiska modeller
Modellering
Numerisk analys
Optimering, bildanalys,
Statistik,
Mät- och instrumenteringsteknik,
Programmering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.