Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-02

Värdering av spillvärme (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lämplig utbildningsbakgrund
Energiteknik, miljöteknik

Bakgrund
I Gävle finns en lång tradition av att utnyttja spillvärme från industrin för uppvärmning av bostäder via fjärrvärmenätet. Att utnyttja spillvärme förekommer på många håll i landet, i Stockholm t.ex. hämtas lågvärdig värme från avloppsvattnet som med hjälp av värmepumpar lyfts till en högre temperatur och utnyttjas i fjärrvärmenätet. Utnyttjande av spillvärme är ofta eftersträvansvärt eftersom värmen är ¿gratis¿, det är värme som annars inte skulle göra någon nytta. Branschföreningen Svensk Fjärrvärme pekar ut ett ökat utnyttjande av fjärrvärme som en strategisk fråga för branschen.

Problem
Det finns ett problem då det som från början kunnat betraktas som spillvärme inte är det längre. En orsak till detta kan vara att spillvärmen inte är fritt tillgänglig utan har ett pris. Med ökade energipriser kan spillvärmen få en viktigare ekonomisk roll för industrin och i många fall ses som en biprodukt. En annan orsak till att benämningen glider är att spillvärme oftast har en måttlig temperatur som är för låg för att kunna nyttiggöras i fjärrvärmenätet. För att höja temperaturen kan man behöva elda olja eller använda elektricitet och därmed kommer levererad fjärrvärme med spillvärmeursprung att tillmätas en miljöbelastning. Problemet är alltså att termen spillvärme kan betyda väldigt olika saker och det föreligger ett behov av att analysera hur man kan precisera begreppet spillvärme.

Mål
Målet är att utveckla en terminologi för begreppet spillvärme.
Uppgift och tillvägagångssätt
Arbetet kommer att genomföras som ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle Energi.
Följande delmoment ingår:
1. Upprätta projektplan med tidplan
2. Definiera frågeställningar, kunskapsbehov, samarbetsformer och avgränsningar.
3. Kunskapsuppbyggnad på området fjärrvärme och spillvärme. Muntliga och skriftliga referenser används.
4. Analys och diskussion av problemet i samverkan med handledare
5. Skriftlig rapportering med redovisning

Under arbetets gång brukar delredovisningar ske vid 1/3 och 2/3 av tiden.

Omfattning
Examensarbetet är lämpligt att utföra på 10 p-nivån men kan utökas vid behov.

Handledning och examination
Examensarbetet handleds på Högskolan av universitetsadjunkt Ola Eriksson, Institutionen för Teknik och Byggd miljö, Avd. Byggnadsanalys
Tel 026-64 81 45
e-post [email protected]

Handledning fås även av Mats Strömberg på Gävle Energi
Tel 026- 17 26 76
e-post [email protected]

Examinator är universitetslektor Mauritz Glaumann, Institutionen för Teknik och Byggd miljö, Avd. Byggnadsanalys
Tel 026-64 81 25
e-post [email protected]

Övrigt
Fysisk placering kan vara på Gävle Energi eller på Högskolan (byggforskningens hus på Brynäs) eller en kombination av båda. Högskolan äger ingen rätt att ekonomiskt kompensera för utfört examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.