Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-21

Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lämplig utbildningsbakgrund:
Energiteknik, miljöteknik

Bakgrund
Fjärrvärmen i Gävle är inne i ett expansivt skede. För ett antal år sedan byggde man en ny basanläggning för fjärrvärmepoduktion baserad på biobränslen. Nu planerar man att konvertera den anläggningen till kraftvärmeproduktion (samtidig produktion av elektricitet och fjärrvärme). Det finns också planer på att binda samman fjärrvärmenätet i Gävle och Sandviken och att i samband med detta bygga ytterligare en kraftvärmeanläggning som skall eldas med hushållsavfall. Samtidigt expanderar fjärrvärmenätet där villaområden ansluts till fjärrvärmenätet och ersätter direktverkande el och förbränning av olja i enskilda pannor.

Avfallshanteringen i Gävle genomgår just nu en stor omställning. Källsortering av organiskt avfall (matavfall) införs successivt och det insamlade avfallet komposteras. I ett inledningsskede transporteras avfallet till Sala där det komposteras, för att sedan transportera kompostjord tillbaka till Gävle. I framtiden planeras en komposteringsanläggning vid Forsbacka avfallsdeponi, beläget mellan Gävle och Sandviken. Kompostjorden kan användas som gödnings- och jordförbättringsmedel i privata trädgårdar men även inom lantbruket.

En metod för att bestämma miljöpåverkan från en produkt eller under hela dess livstid är livscykelanalys (LCA). Genom att inventera material- och energiflöden samt utsläpp som uppstår till följd av att en vara eller tjänst produceras, används och avfallshanteras kan produktens påverkan till olika miljöeffekter beräknas. För avfalls- och energisystem finns ett datorbaserat verktyg för LCA utvecklat som kallas ORWARE.

Problem
I samband med större investeringar är det viktigt att beslutsfattarna har tillgång till ett underlag som belyser så många aspekter som möjligt så att ett väl genomtänkt beslut kan fattas. Ofta har underlagen en tyngdpunkt i olika former av kostnadsberäkningar. Inför uppförande av såväl förbränningsanläggning som komposteringsanläggning skall miljökonsekvensbeskrivning göras och lämnas till länsstyrelsen. I detta fall föreligger ett behov av att bättre genomlysa de miljömässiga konsekvenserna av olika handlingsalternativ eftersom dagens underlag inte fullt ut tar hänsyn till systemeffekter.

Mål
Examensarbetet har följande målsättningar:
1. Att bestämma miljöpåverkan från dagens system för avfallshantering och fjärrvärmeförsörjning i Gävle och Sandviken.
2. Att utveckla ett antal framtidsscenarier som beskriver olika tänkbara utvecklingar av systemen i Gävle och Sandviken.
3. Att jämföra framtidsscenarierna med nollalternativet (dagens system) utifrån hur påverkan på miljön (uttag av naturresurser och bidrag till olika miljöeffekter) förändras.
4. Om möjligt komma med råd och anvisningar till inblandade beslutsfattare om hur den för miljön bästa tänkbara utvecklingen av systemen ser ut.

Uppgift och tillvägagångssätt
Arbetet kommer att genomföras som ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle Energi. Information om fjärrvärmesystemet fås av Gävle Energi, kunskap och färdighet i att använda datorverktyget ORWARE fås av Högskolan och kunskap om avfallshanteringen fås genom kontakt med Gästrike Återvinnare. Följande delmoment ingår:

1. Upprätta projektplan med tidplan
2. Definiera frågeställningar, kunskapsbehov, samarbetsformer och avgränsningar.
3. Inläsning på området fjärrvärme, avfallshantering och livscykelanalys.
4. Inventering av data som behövs i analysen.
5. Modellering och simulering av studerade parametrar i olika scenarier.
6. Validering och utvärdering av resultat
7. Skriftlig rapportering med redovisning

Under arbetets gång brukar delredovisningar ske vid 1/3 och 2/3 av tiden.

Omfattning
Uppgiften är totalt sett tämligen omfattande. Uppdelning i analys av avfallshantering för sig och energisystemet för sig är tänkbart. Examensarbetet går att göra på 20 p-nivån eller för två personer som gör ett 10 p-arbete.

Handledning och examination
Examensarbetet

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.