Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-16

Livslångt Lärande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

I enlighet med Region Värmlands framtagna riktlinjer för lärcentra i Värmland måste gemensamma krafttag göras för att göra utbildning tillgänglig, attraktiv och motiverande för länets invånare. Samarbetet mellan samhällets utbildningsaktörer och intressenter måste utvecklas och incitament skapas för att öka motivationen hos den enskilde individen för studier.

Eda Kommun har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter för näringslivet, kommunen och den enskilde kommuninnevånaren som ska arbeta fram förslag till strategier för att ge Eda Kommuns invånare de bästa möjligheterna till ett livslångt lärande.

Arbetsgruppen är i startgroparna och har efter kartläggning identifierat ett antal olika målgrupper bland kommuninvånarna där man behöver få bättre kännedom om målgruppens utbildningsbehov, utbildningsnivå etc. Eda kommun vill ta fram underlag för kommunen som kan vara till nytta i deras fortsatta arbete med utbildningsnivån.

De målgrupper man vill börja kartlägga är:

Invandrare
Kommuninvånare med invandrarbakgrund
De som idag står utanför arbetsmarknaden

Med hjälp av företrädesvis en enkätundersökning inom respektive målgrupp vill Eda Kommun undersöka ex: Vilken utbildningsnivå finns? Vilka framtidsvisioner har man? Hur kan kommunen anpassa sin utbildning och sin information om tillgänglig utbildning för dessa grupper? Hur motiverar man kommuninvånarna att fortbilda sig

Omfattning: 2 studenter under 10 veckors tid per målgrupp

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.