Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett lokalt avloppsreningssystem med spetsteknologi skall utvärderas för Hammarby Sjöstad. Projektets första etapp, som avslutas våren 2007, innehåller demonstrationsprojekt för att använda och utvärdera ny teknologi inom avloppsvattenbehandling. Det lokala reningsverket som byggts i etapp 1 skall, i sina fem olika linjer, behandla avloppsvatten från 600 - 1000 personer.

I huvudsak är det avloppsvatten från det lokala ledningsnätet för Hammarby Sjöstad som skall behandlas i anläggningarna. Möjligheten att behandla en blandning av klosettavlopp och organiskt hushållsavfall kommer att utvärderas i två av reningsverkets linjer.

Stadsdelens specifika inriktningsmål för VA-systemen, fastställda i områdets miljöprogram, har styrt utformningen av reningsverket. Målet är att man skall rena avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad minst dubbelt så bra som vanligt vad gäller organiskt material, kväve och fosfor. Målet är även att kunna återföra fosfor och andra närsalter till jordbruket.

Resultaten från den första etappen skall utgöra ett beslutsunderlag för utbyggnad av den andra etappen. I etapp 2 byggs, om utvärderingen av etapp 1 visar att det är möjligt, ett lokalt reningsverk i tillräcklig omfattning för hela Hammarby Sjöstad.

Vi erbjuder ett antal praktiskt inriktade examensarbeten vid någon av de fem försökslinjerna:
1. Aerob rening med aktivslam och biologisk kväve- och fosforreduktion
2. Aerob rening med membranbioreaktor och omvänd osmos
3. Anaerob rening med fluidiserad bädd och omvänd osmos
4. Anaerob rening med UASB och biologisk kvävereduktion eller omvänd osmos
5. Anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos.

Anmäl ditt intresse, per e-post, till Berndt Björlenius (aerobi) eller Daniel Hellström (anaerobi) senast 18 november 2004 om du vill göra examensarbete hos oss våren 2005. Mer information om projektet kan du hitta på www.stockholmvatten.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.