Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-23

Terapeutiska Affibody
OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutionen för Farmaci och Affibody AB erbjuder ett gemensamt examensarbete om 20 poäng. Det praktiska arbetet utförs lämpligen av studerande vid apotekar- eller civilingenjörsprogrammen i Molekylär Bioteknik och kemiteknik under utbildningens sista termin. Lämplig kandidat bör ha goda kunskaper i laborativt arbeteoch läkemedelsformulering.

Affibody AB är ett bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling inom proteinområdet. Våra verksamhetsområden är bioterapi och bioteknologi. Fokus för bioterapi är att utveckla Affibody®-molekyler (affinitetsligander) som proteinläkemedel och för diagnostik. Inom bioteknologi tar vi fram Affibody®-molekyler för tillämpningar inom bioseparation och för andra användningsområden som kräver specifika affinitetsligander. Alla Affibody®-molekyler har i grunden samma proteinstruktur, uppbyggd av 58 aminosyror. Genom att man med kombinatorisk proteinkemi varierar kombinationen av de tretton aminosyror som ingår i proteinets bindningsyta får varje Affibody®-molekyl unika bindningsegenskaper.

Mål
Projektets syfte är att inventera och utveckla kunskap om formuleringsfaktorer som kan påverkar Affibody®-molekylers löslighet och stabilitet. Denna
kunskap är nödvändig för en terapeutiska användning. Projektet omfattar också experimentella studier av utvalda Affibody®-molekyler där det föreligger behov av formuleringsoptimering samt att skapa praktisk kunskap och laborativa rutiner i utvärderingen av nya läkemedelskandidater.

Utförande
Projektet består av två delar:

a) sammanställning av de formuleringsfaktorer som påverkar proteiners löslighet och stabilitet i vattenlösning genom sökning i litteratur och på nätet.

b) med sammanställningen som underlag genomförs experimentella studier på hur några av dessa formuleringsfaktorer påverkar utvalda Affibody®-molekylers löslighet och stabilitet i vattenlösningar. Lösligheten studeras vid olika pH, olika elektrolyt-koncentrationer och tillsatser av olika löslighetsförbättrare. Stabiliteten undersöks genom inkubering av proteinlösningar under olika temperaturer och tider. Efter inkubering karakteriseras proteinstabiliteten med Reversed Phase HPLC (kemisk stabilitet), Cirkulär Dichroism, CD (konformationsförändringar)och Size Exclusion Chromatography, SEC (aggregering). Beroende på vilka stabilitetsproblem som observeras tillsätts lämpliga stabilisatorer vars effekter utvärderas.

Intresserad?
Handledaransvaret delas av Magnus Hjertman på Affibody samt Johan Carlfors på institutionen för Farmaci, BMC, Uppsala.

För mer information kring examensarbetet, kontakta Johan Carlfors, telefon 018-471 41 18, email [email protected] eller Magnus Hjertman, telefon 08-59 88 38 71, email [email protected]

Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.