Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-26

Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Användningen av naturgrus och natursand för filter för vattenbehandling har grovt uppskattats till ca 100 000 ton/år och utgör alltså endast en mindre del av den totala användningen. Trots detta finns det flera skäl till att undersöka om bergkrossmaterial kan ersätta naturgrus och natursand för vissa filtertillämpningar. Samtidigt är det så att det vid bergkrossning uppstår en finkornig restprodukt, s k stenmjöl eller 0-2 material, för vilken det på många ställen inte finns någon avsättning och som därför måste deponeras. Mängden och sammansättningen på stenmjölet beror i huvudsak på bergart och krossningssätt. Förutsättningarna för att ta fram ett material med en lämplig kornstorlekssammansättning för en sand som är lämplig som sand för bassänginfiltration, långsamfilter, markbäddar och som förfilter till reaktiva filter vid rening av dagvatten, lakvatten och dagvatten bör dock vara goda.

Målsättningen är att för två utvalda bergartstyper:

·Framställa ett material från stenmjöl som uppfyller kraven för bassänginfiltration/långsamfilter resp för markbäddar. Förutom kornstorlekssammansättning kan kornformen vara viktig. I filtertillämpningar anses en rund kornform vara fördelaktig

·Testa materialets hydrauliska egenskaper och jämföra med naturgrus/sand med motsvarande kornstorleksfördelning.

·Jämföra vattenkvaliteten efter filtrering med avseende på vissa nyckelparametrar mellan de utvalda materialen och med naturgrus/sand

Val av bergartssammansättningen hos de två material som skall testas görs i samråd med NCC.

För dricksvattentillämpning testas i kolonnförsök vid vattenverket i Katrineholm och jämförs de utvalda två bergkrossmaterialen och naturgrus/sand. Försöken utförs under omättade och mättade förhållanden.

Materialens egenskaper som förfilter vid avloppsvattenrening (dagvatten, spillvatten) testas vid KTH i ett mindre kolonnförsök.

Examensarbetet är lämpligt för två personer och kan utföras gemensamt men det går också bra att dela upp uppgifterna i två projekt. Projektet utförs i aktivt samarbete med bergart- och stenindustrin (flera stora företag är involverade). Handledare och medhjälpare är Gunno Renman vid KTH och Per-Olof Johansson, Artesia AB. Projektet måste startas i början av september 2004.

För mer information kontakta snarast Gunno Renman (e-post [email protected], tel. 08-7906350) eller Per-Olof Johansson ([email protected], tel. 08-6309270)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.