Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-15

Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Högmossen är en av de mest näringsfattiga biotoper som finns i Sverige. Den karakteriseras av en central del ¿ högmossen - som ligger högre än omgivande fastmarker och som får sin näring via regnvatten. I gränsen till omgivande fastmark finns ett blött område som kallas laggen där vi har rörligt vatten och som är näringsrikare än den centrala delen. Det är nu 18 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade men fortfarande har vi betydande Cs-137 aktiviteter i växter och vilt framförallt inom skogsekosystemet. Speciellt gäller detta i högmossens olika komponenter. Detta innebär att man kan studera Cs-137 fördelningen i högmossen med en bra detaljeringsgrad.

Genomförande
I ett första steg skall insamling av de viktigaste växterna som finns på och i närheten av högmossen ske och Cs-137 halterna i de olika växtproverna bestäms. De viktigaste växterna är ljung, hjortron, tranbär, kråkbär, ängsull m.fl.. Samtidigt skall den vertikala fördelningen av Cs-137 bestämmas. Det översta skikten i en högmosse består av mer eller mindre levande vitmossa och Cs-137 fördelningen i vitmosseplantorna skall analyseras. I jordproverna bestäms pH, organisk substans, kaliuminnehåll och Kd värde. Två relativt vitt skilda ekosystem brukar finnas på högmossen ¿ dels upphöjningar som består av framförallt vitmossa, dels lägre partier som regel blötare med framförallt ängsull och olika Carex arter. Förutom den vertikala distributionen av Cs-137 skall även den horisontella distributionen studeras framförallt avseende de lägre liggande och blötare partierna.
Efter en grovundersökning av Cs-137 halterna i olika komponenter av mossekosystemet skall Cs-137 analyser av olika delar av vitmosseplantor ske. Målsättningen är att for det första undersöka Cs-137 fördelningen i vitmosse plantan och därefter försöka finna vad som finns i de postTjernobyl delar av vitmosseplantan och vad som finns i preTjernobyl delarna. Försök skall göras att definiera den levande delen av vitmosse plantan och undersöka om det påverkar fördelningen av Cs-137.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.