Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-27

Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gräsötippen i Köping är belägen på fastigheterna Sjötullen 1:44 resp. 1:42. Fasigheten 1:44 ägs av Köpings kommun och har tidigare i Tekniska kontorets regi i samarbete med Mälardalens högskola dokumenterats och beskrivits i två rapporter nr 2002-037 resp. 2002-066.

Fastigheten Sjötullen 1:42 ägdes och nyttjades under perioden 1945-1972 av Svenska Salpeterverken/Supra (nuvarande Yara AB Köpingfabriken)som industrideponi. Från 1972 har fastigheten övergått i annan privat ägo. Denna del av Gräsötippens deponihistoria har hittills inte kartlagts eller dokumenterats.

Föreliggande förslag till uppdrag omfattar en studie för Sjötullen 1:42 avseende den gamla deponin enligt MIFO faserna 1 och 2 för bedömning av det förorenade markområdets riskklassificering och bedömning av dess eventuella påverkan på omgivning eller grundvatten. Arbetet skall ske i enlighet med innehållet i refererade rapporter för att senare möjliggöra en samlad bedömning av den totala deponiverksamheten på Gräsötippen som underlag till förslag för framtida åtgärdsplaner för området.

Arbetet kommer att innefatta intervjuer med tidigare anställda vid Svenska Salpeterverken/Supra samt tidigare anställda i Köpings kommun för att dokumentera den tidigare användningen. Provtagning och analys av dagvatten resp. grundvatten bedöms nödvändigt för att samla in underlag för bedömning av föroreningsgrad och transportvägar/-flöden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.