Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs Stad genomför årligen sedan år 2000 en medarbetarenkät med syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete. År 2003 svarade 18 900 på enkäten, svarsfrekvensen var 67%. Resultaten skall ge underlag till förbättringar av olika slag bl a när det gäller arbetsmiljön.
Enkäterna är del av stadens kvalitetsarbete och dess resultat ett mätetal i den balanserad styrning, se vidare Göteborg Stads hemsida: http://www.goteborg.se/prod/sk/goteborg.nsf/1/organisation,kvalitetsarbete?OpenDocument

Vi vill nu veta:
Hur används enkätresultatet i arbetsplatsernas förbättringsarbete? Vilken analys görs av resultaten och vilka åtgärder leder det till?

I Medarbetarenkäten finns olika frågeområden/delfaktorer som t ex delaktighet, arbetsmiljö, arbetstakt, arbetstillfredsställelse, ledarskap. I enkäten finns också frågor som ger en sammanfattande helhetsbedömning som kallas Nöjd Medarbetar Index (NMI). Medelbetyget på de enskilda delfaktorerna ligger betydligt högre än helhetsbedömningen, vilket väcker frågor och kan vara ytterligare ett forskningsområde.

Examensarbetet är lämpligt för bl a studenter inom personal- och arbetslivsfrågor, psykologi, arbetsorganisationspsykologi, sociologi, statsvetenskap och för student på förvaltningsprogrammet (pol mag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.