Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Schaktmassor ¿ potential för emissioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
De miljötekniska egenskaperna hos traditionella material som krossat berg och morän är undersökta i mycket liten omfattning i jämförelse med industriella restprodukter (hyttsten, askor, gummi, etc). Samtidigt så är också användningen av traditionella material betydligt större än de alternativa materialen varför denna situation ur ett mängdperspektiv är märklig. Å andra sidan är de flesta bergarter förknippade med begränsade emissioner till följd av lakning. Idag sker omfattande miljöutredningar i samband med täktverksamhet. Buller och ingreppet i naturen är viktiga faktorer som värderas tillsammans med transportavstånd till byggnadsverk. Normalt så värderas dock inte potentialen för att oönskade emissioner i samband med användning av de material som utvinns i täkterna. Ett undantag här är dock radioaktiv strålning som rutinmässigt värderas. Men å andra sidan värderas sällan potentialen för att olika tungmetaller kan frigöras dels i täkten som sådan eller i den tänkta applikationen för materialet.

Syfte
Detta projekt syftar till att beskriva potentialen för oönskade emissioner vid utvinning av morän som väg- och järnvägsbyggnadsmaterial.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Fallstudie, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Arbetet kommer att ligga till grund för att etablera rutiner i samband med täktverksamhet för att undvika oönskade emissioner och välja relevant hantering och användning av materialet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.