Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte och omfattning
Syftet med examensarbetet är att utreda hur de miljöanpassade hydrauloljorna påverkar entreprenadmaskiner som används vid undermarksarbeten och miljön. Arbetet utgör underlag för att bättre förstå problematiken med denna typ av hydraulolja och hur man ska hantera en fortsatt användning för att minimera påverkan på maskiner och miljön.

De entreprenadmaskiner som ingår är sådana vilka används vid undermarksarbeten och som arbetar vid höga hydraultryck t.ex. borriggar, men även andra maskiner som injekteringsrobotar och hjullastare ingår. Som referens används entreprenadmaskiner vid ovanjordsarbete t.ex. borriggar, hjullastare och grävmaskiner. I arbetet ingår det också att jämföra de miljöanpassade hydrauloljorna med de traditionella mineral-oljebaserade hydrauloljorna.

Arbetet är uppdelat i två delar där den första är inriktat på att undersöka skadefrekvens för maskinerna t.ex. läckage, slitagegrad och andra problem i samband med användning,förebyggande åtgärder och kopplat till det hur hydrauloljorna påverkar miljön vid t.ex. läckage och vilka konsekvenserna är vid användande av olika typer av hydrauloljor. Inriktning och omfattning på examensarbetet utformas givetvis till-sammans med studenten.

Den andra delen är inriktad på att utföra toxicitetsstudier på vattenorganismer för nya och använda hydrauloljor och göra ytterligare studier av påverkan på miljön och konsekvenserna vid användande av olika typer av hydrauloljor.

Metod
Följande delar och undersökningsmetoder föreslås ingå i arbetet:

Del 1
· Genomgång av befintlig litteratur, genomförda undersökningar och senaste rön.
· Intervjuer av maskin- och verkstadspersonal, maskintillverkare och företag som arbetar med hydrauloljor angående deras erfarenheter.
· Undersökning och uppföljning av skadefrekvens, slitagegrad mm för maskinerna samt förebyggande åtgärder.
· Undersökning och bedömning av påverkan på miljön vid t.ex. läckage och kon-sekvenser vid användande av olika typer av hydrauloljor. Laboratorie- och fält-studier ingår.
· Utvärdering och rekommendationer.

Del 2
· Toxicitetsstudier på vattenorganismer för nya och använda hydrauloljor, som använts i både nyare och äldre maskiner, även sådana vilka tidigare haft minera-liska hydrauloljor.
· Fördjupad undersökning och bedömning av påverkan på miljön vid t.ex. läckage och konsekvenserna vid användande av olika typer av hydrauloljor.
· Utvärdering och rekommendationer.

Bakgrund
Alternativ till de traditionella mineraloljebaserade hydrauloljorna började utvecklas av skogsindustrin under 80-talet pga. av hälso- och miljöproblem. 1992 publicerades ¿Rena smörjan¿ av Kemikalieinspektionen, som var en omfattande kemisk, teknisk och toxikologisk genomgång av smörjmedel, där det framgick att det stora läckaget av hydraulolja till miljön i kombination med låg nedbrytbarhet och hälso- och miljö-skadliga tillsatsmedel var särkskilt alarmerande. Hydraulolja är efter motorolja den största enskilda smörjmedelsprodukt som används i dag. Inom projektet Ren smörja togs därefter kriterier för ¿miljöanpassade hydrauloljor¿ (baserade på t.ex. vegetabiliska och syntetiska estrar) fram för att få bättre oljor ur hälso- och miljö-synpunkt, främst avseende nedbrytbarhet och additivens giftighet. Kriterierna lade sedan som grund för de krav som finns i den frivilliga svenska standarden för hydrauloljor SS 15 54 34. Eftersom kriterierna inte inkluderar funktionsmässiga krav har någon ma-skintillverkare och delar av åkerinäringen även tagit fram kriterier för funktionsmäs-sig kontroll av hydrauloljorna, där tester gjorts på vissa maskiner och fordon.

När de miljöanpassade hydrauloljorna började användas under 80-talet inom skogs-industrin uppstod problem med läckande tätningar, komponenthaverier m m. Många av problemen har successivt kunnat lösas med den kunskap och erfarenheter som bl.a. användare och tillverkare skaffat sig under tiden.

Sedan de miljöanpassade hydrauloljorna börjande använ

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.