Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1.1 Problem/frågeställning
Vid miljögeotekniska bedömningar av material som ska användas i väg- och järnvägsbyggande är det aktuellt att tidigt i bedömningen göra en grovsortering av direkt olämpliga material. Utsorteringen görs genom att undanta material som klassificeras som farligt avfall och material som innehåller oönskade ämnen. I en fördjupad bedömning görs sedan en platsspecifik värdering av emissioner.

Klassificeringen av oönskade ämnen kan t ex göras med målet om giftfri miljö som utgångspunkt. Sker det strikt efter målet kommer dock de flesta material aktuella för byggande att undantas map innehåll av t ex bly, kadmium, arsenik. Målsättningen är därvid att användningen av material inte ska leda till att förekomsten av kritiska ämnen i ett större område inte överskrids.

1.2 Syfte
Detta projekt syftar till att beskriva förutsättningarna i en viss region, läs avrinningsområde, och identifiera kritiska ämnen.

1.3 Metod
Användningen av material begränsas ofta till transportavståndet map ekonomiska kriterier. Av detta följer att det blir ett begränsat område som blir aktuellt för emissioner från material. Samtidigt så sker transporten av ämnen primärt med vatten varför begränsningen geografiskt torde hänföras till avrinningsområden i den aktuella regionen. Utgångspunkten är vidare att det är enbart de ämnen som kan frigöras i nämnvärd omfattning från de potentiella materialen som ska studeras. ECO-scarcity är ett angreppssätt att värdera förekomsten av kritiska ämnen.

Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av metod, Inventering, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

1.4 Förväntat resultat
Det förväntade resultatet är att examensarbetet ska ligga till grund för kriterier för utsortering av material i en region.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.