Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-25

Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensice Innovation är ett utvecklingsbolag och utvecklar isdetektorer som avgör vägunderlaget framför ett fordon och varnar föraren för kommande halka. Detektionsmetoden bygger på IR-spektroskopi och använder flera innovativa koncept för att sänka produktens kostnad med bibehållen tillförlitlighet.

Icke spridande media, som klaris, har en absorption som ökar mycket snabbt med skikttjockleken och för att få en rimlig skikttjockleksdynamik i systemet måste detektion ske vid flera separata våglängder med olika absorptionskoefficient. Smalbandiga optiska filter är en kostnadskritisk komponent i systemet och det finns ett behov av att utveckla en bredbandig modulerad multispektral ljuskälla som i kombination med ett enda smalbandigt optiskt filter ger en smalbandig multispektral avbildning av vägytan.

Examensarbetet omfattar flera konstruktionssteg, varav utveckling av en sådan bredbandig modulerad multispektral ljuskälla är det första och detta steg liksom nästa involverar såväl mekanik som optik. I nästa konstruktionssteg ska det smalbandiga filtret utvecklas och kombineras med ljuskällan. Som ett sista steg ska de resulterande modulerade signalerna detekteras och separeras, vilket omfattar analog elektronikkonstruktion eller utveckling av mjukvara för signalbehandling.

Examensarbetets omfattning avses vara 20p och är tänkt att inkludera alla tre stegen, men kan begränsas till färre om det bedöms för krävande. Det sista delsteget är tänkt att ske i nära samverkan med utvecklingen i examensarbetet Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler, se även detta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.