Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-19

Energiåtervinning i mejeri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Energiförbrukning är en kostnadspost och ett område hos företaget som man ständigt jobbar med för att hitta alternativa processer eller andra möjligheter som skulle kunna leda till minskade kostnader för företaget. Vid disk och desinficering av olika diskobjekt förbrukas en hel del energi. En del av detta leds direkt till avloppet till ingen nytta. För att minska energiförbrukningen finns det idéer att återföra den förlorade energin tillbaka till fabriken.

Mål
Målet för examensarbetet är att ta fram en metod som möjliggör att en del av den i avloppet förlorade termiska energin återförs till mejeriet. Vidare ska ev. investeringar vara lönsamma med detta projekt.

Projektbeskrivning
Inledningsvis görs en litteraturstudie. Information söks internt hos Arla Foods för att tidigare framtagen kunskap ska tas tillvara. Information kan också inhämtas externt.
Efter en diskussion av litteraturstudien genomförs en kartering av processlinjen för diskcentraler inkl. mediaförsörjningssystem på Stockholmsmejeriet. Utifrån denna kartering föreslås ett antal förslag till förändringar i processen och om möjligt testas dessa. De parametrar som ingår i projektet är dimensionering av tänkt värmeåtertagningsutrustning, rengöring/disk av utrustningen, riskanalys med avseende på produkt- och driftsäkerhet samt miljökonsekvensanalys.
Projektet omfattar 20 veckors arbete med start i augusti/september 2003.
Begränsningar
Projektet begränsas till att omfatta återtag av de termiska energiförluster från diskcentral 1 och 2 som idag går förlorade till avloppsnätet samt analys av till vilket processteg den förlorade energin kan återföras.

Redovisning
Arbetet redovisas skriftligt genom en slutrapport och muntligt på seminarium på mejeriet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.