Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-01

Utveckling av mätmetod för variation i tryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En av de mest betydelsefulla faktorerna för hur kvaliteten hos en trycksak bedöms är hur pass ojämnt det i ytan reflekterade ljuset upplevs av en betraktare. Idag finns det välbeprövade mätinstrument baserade på bildanalys som kan mäta denna variation så länge variationen är i ljushet (monokrom) och slumpmässig (d.v.s. inte består av ränder eller liknande ordnade strukturer). Färgtryck kan emellertid inte bara variera i ljushet, utan även i färgton (t.ex. i olika toner av blått, från blågrönt till violett), och dessutom innefatta stöningar i form av ränder eller band. För att skatta sådan variation behöver man dels kunna mäta hur färgkoordinaterna varierar mellan olika områden i bilden, och också förstå hur ordnade mönster uppfattas av människor.

Genomförda visuella bedömningar dels av färgvariation, variationer i färgnyans, och dels av ordnade ojämnheter, har visat att det mänskliga synsystemet är olika känsligt för variationer i ljushet, färgnyans, och olika känsligt för slumpmässig variation respektive ordnad variation. För att kunna mäta dels variation i både ljushet och färgnyans, och dels ordnade störningar, behöver man därför vikta dessa komponenter på ett sådant sätt så att de stämmer överens med vad en människa ser.

Projekt
Projektet innefattar i huvudsak fyra huvudmoment:
1. Att utifrån forskningsresultat som föreslår hur man skall mäta färgvariation respektive ordnade störningar utveckla en ny integrerad mätmetod som tar hänsyn till både färgvariationer och ordnade ojämnheter i Matlab. Detta moment kan dra stor nytta av tidigare mätmetoder för att mäta variation i tryck.
2. Att genom simulering ta fram prover som innehåller variation som liknar störningar i tryck med färgvariation och ordnade ojämnheter.
3. Att genomföra en visuell utvärdering av dessa framtagna prover där försökspersoner bedömer variationen i proverna.
4. Att utvärdera hur pass väl den nya, integrerade, mätmetoden överrensstämmer med den visuella bedömningen.

Tidsplan
Projektet är tänkt som ett 4-5 månaders examensarbete (20 poäng), och är tänkt att löpa under sommaren/hösten 2004.

Lämplig Bakgrund
Du som söker studerar antagligen till civilingenjör vid en tekniskhögskola, eller har liknande bakgrund. Du har intresse för och kunskaper inom några av följande områden, (a) Programmering, (b) Datorseende, (c) Mätteknik, (d) Tillämpad Matematik. Viss erfarenhet av programmering är en förutsättning för att på ett tillfredställande sätt kunna genomföra projektet.

Kontaktperson
Carl-Magnus Fahlcrantz, STFI-Packforsk AB (vid KTH), Stockholm.
Telefon: 08 6767133, 073 5030090
Epost: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.