Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Kartläggning av trafikmiljöerna kring gymnasieskolor i Region Norr. Detta för att få verifierad kunskap om miljöerna kring gymnasieskolor, daghem och kommunala dagmammor i Region Norr att användas i Vägverkets arbete med barnfrågor.

Bakgrund
1990 trädde konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i kraft i 20 stater, däribland Sverige. Konventionen är ett juridiskt bindande dokument. Barnkonventionen innehåller 13 paragrafer och 54 artiklar och är inriktat på det enskilda barnet, individen. Barn= alla barn och ungdomar i åldern 0- 18 år. 23% av den svenska befolkningen är barn. FN:s barnkonvention och Trafikpolitiska målen har ett gemensamt. De sätter barnet i främsta rummet. Enligt ett av de trafikpolitiska målen skall säkerheten ökas så att risken för de oskyddade trafikanterna att dödas eller skadas minskas. Här ska barnens problem särskilt beaktas. September 1998 antog Vägverket ett inriktningsdokument där det fastslås att barnens bästa ska komma i främsta rummet inom av samtliga av Vägverkets verksamhetsområden. Barns förmåga att röra sig är relaterat till deras utveckling och behov av fri rörlighet. Vägtransportsystemet ska vara en resurs och inte utgöra ett hinder för detta.

Arbetets innehåll
Arbetet skall bestå av att: Ta tillsammans med Vägverket ta fram en modell för bedömningsgrunderna i arbetet. Genomföra en inventering av trafikmiljön kring gymnasieskolorna i Region Norr. (Ev avgränsning ¿ att gymnasieskolan ska ha en direkt fysisk närhet eller att den huvudsakliga trafiken hänvisas till den statliga vägen.) Inventeringen ska ske genom platsbesök där den befintliga miljön skissas och beskrivs samt dokumenteras via digitala bilder. Skapa en databas utifrån materialet som är tillgänglig i PC-miljö. Ge rekommendationer till åtgärder som bör vidtas för att förbättra trafikmiljön kring de gällande miljöerna. Sammanställa och analysera det granskade materialet till en slutrapport.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.