Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-17

Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Projektet avslutas i juli 2004 och en projektrapport kommer att skrivas. Viktiga komponenter i den rapporten är statistik och utvärdering, har arbetet givit resultat och i så fall på vilket sätt? Det är den delen som detta uppdrag/förfrågan består i.
Före projektstarten gjordes en undersökning som vände sig till personal angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning. En räkning gjordes på hur många hjälpmedel som förskrivs under en viss period samt granskning av vilka hjälpmedel. Med det som utgångspunkt genomfördes ett arbete där ett antal resultat framkom. En av dessa var behov av utbildning.

Under en tid har utbildning givits till personal i Västernorrland oavsett huvudman. De som gått utbildningen har fått svara på enkäter vad de tyckt om utbildningen i direkt anslutning till kursavslut. Det som gäller nu är att se hur det ser ut en tid efter att de tagit del av utbildningen. En utvärdering/långtidsuppföljning angående bl a om utbildningen varit till nytta i det dagliga arbetet samt om arbetssättet förändrats. Vidare bör en ny räkning ske av antalet förskrivna hjälpmedel under en viss period för att se om antalet ökat. Till detta behövs några intervjuer med användare av hjälpmedel göras för att höra deras syn på vad hjälpmedel betyder i deras dagliga liv. Allt kommer att ligga till grund för hur vi ska fortsätta arbeta med området framöver efter projektslutet.

Projektet ägs av Landstinget Västernorrland. Allmänna arvsfonden är huvudfinansiär. Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland är medfinansiärer. Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) är medsökande. Projektledare är leg arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent Maria Holknekt, Hjälpmedel Västernorrland.

Är du intresserad av området samt att göra ett viktigt och nödvändigt arbete dvs utvärdera ett längre projekt kontakta gärna undertecknad!
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.