Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-06

Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Kristianstads kommun ansvarar sedan 2000 för en småskalig försöksodling av bladvass. Försöksod-lingen ligger invid Vinnö å och utnyttjar det näringsrika vattnet i ån som ¿gödning¿ till vassodlingen. Försöksodlingen har tillkommit dels för att minska transporten av näringsämnen ut till Östersjön, men även för att vara ett första steg mot en eventuell framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige.
Bladvass kan användas till en rad olika ändamål. Det kan röra sig om olika former av bioenergi, fiber till board och papperstillverkning och traditionell taktäckning.
Olika försök har gjorts att förutspå bladvassens ekonomiska potential som en ny gröda för jordbruket, men det saknas idag en aktuell och mer genomgripande analys.

Syfte
Syftet är att kartlägga de kända ekonomiska förutsättningarna för en kommersiell odling av bladvass i Sverige.

Förslag till upplägg
Examensarbetet skall belysa de ekonomiska förutsättningar som finns inom den odlade vassens tänk-bara användningsområden. Det är viktigt att de ekonomiska kalkylerna tar hänsyn till både rent före-tagsekonomiska och allmänna samhällsekonomiska faktorer.
Det finns ett uttalat och stort intresse för en fullskalig odling av vass i Sverige. Ett antal företag, myn-digheter och organisationer kommer därför att vara intresserade av att ta del av resultaten från detta examensarbete.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Kristianstads kommun genom Näringslivsavdelningen och Miljö och Hälsoskydds-kontoret.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.