Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-10

Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Introduktion

Med syfte att erhålla relevant information om tillverkade produkters kvalitet utförs kvalitetsvärdering av produkt i enlighet med Husqvarnas rutin 5033700-30.
För att säkerställa att:
- ledningen erhåller korrekt information om kvalitetsutvecklingen
- rätt underlag för kvalitetsförbättande åtgärder erhålls
- rätt beslutsunderlag för förbättringsåtgärder erhålls
- upptäckt sker av återkommande fel som är svåra att upptäcka inom ordinarie produktkontroll
erfodras ett systemverktyg i form av databas (access eller liknande).


2. Allmänna krav

Databas skall till sin struktur vara användarvänlig, logiskt uppbyggd, enkel men samtidigt effektiv och uppfylla alla de krav och kriterier Husqvarna ställer på liknande verktyg.
Databas skall vara möjlig att installera på Husqvarnas servrar utan ytterligare tilläggsprogramvara i form av stödprogram eller liknande.
Vid arbete i databas skall svarstider inte överstiga medelvärdet för arbete i andra liknande program vilka finns installerade på Husqvarnas servrar.
Flera personer skall samtidigt och oberoende av varandra kunna lägga in och bearbeta material i databasen.
Skall vara enkelt att i efterhand göra språkförändringar (t.ex. till engelska).

3. Specifika krav

Grund för utveckling av ¿ny databas¿ skall vara Tandsbyns befintliga accessdatabas för kvalitetsvärdering. All funktionalitet avseende indata och utdata som finns i den existerande databasen skall finnas även i den nya databasen.
¿Ny databas¿ kan byggas från grunden alternativt kan den existerande databasen användas som grund för uppdatering.
Som tillägg till detta skall ¿ny databas¿ kompletteras med följande funktioner:

Indata
- Förberett för automatisk registrering via streckkod av artikelnummer, serienummer, modellbetekning, datum samt att man ifrån sin värderingsplats kan mata in resultatet via handdator eller liknande.

Utdata
- Diagram i form av kurvor och paretodiagram
- Felpoäng och felbeskrivning per monteringsområde samt felgrupper
- Att i samband med A-fel och B-Fel införa möjlighet att styra automatisk utskrift av 8D efter t.ex. x B-fel i rad av samma typ eller y C-fel av samma typ.
- Valfri tidsperiod för behandling av resultat
- Möjlighet till att ställa in fasta beställningar av utskrift av resultat
- Möjlighet att hantera/lagra/koppla bilder till identifierade fel oberoende av felklass.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.