Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
I Sverige finns det omkring 200 000 individer med symtomatisk hjärtsvikt och lika många med asymtomatisk hjärtsvikt . Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland personer äldre än 65 år och antalet inläggningar ökar. Ett slående faktum är att patienter med hjärtsviktsdiagnos i medeltal har sämre överlevnad än patienter med konstaterad cancersjukdom.

Hjärtsvikt medför stora kostnader för sjukvården och samhället och konsumerar i Sverige årligen ca 2,6 miljarder kr. Diagnosen hjärtsvikt är inte lätt att ställa och mer än 50 % av patienterna uppfyller inte accepterade diagnoskriterier.

Det ligger en stor utmaning i att vården måste kunna ta hand om ett större antal patienter samtidigt som kostnaderna måste hållas nere. En lösning innefattar ett ökat inslag av hem- och primärsjukvård där ökad effektivitet kan uppnås med nya lösningar inom IT och medicinsk teknik. En sådan förändring behöver inte inneböra oönskad teknifiering av vården utan rätt utnyttjad teknik kan medföra att personalens tid i ökad utsträckning kan användas till det personliga mötet och till den egentliga omvårdnaden.

Med intelligenta sensorer kommer fysiologisk information att fångas där patienten befinner sig, medan tolkning och lagring kan ske där specialistkompetensen finns. I större utsträckning än idag kommer alltså information istället för patienter att behöva flyttas.

UTFÖRANDE
Avsikten med examensarbetet är initialt att ta fram en prototyp av multisensor med sensorfunktioner som kan ge information om parametrar relaterade till hjärtsvikt. Vidare syftar arbetet till att studera användaraspekter och användargränssnitt i samband med implementering av sensorn. Slutligen bör arbetet även innefatta en klinisk utvärdering av metoden.

Multisensorn kan t.ex. innehålla optiska, bioakustriska, elektriska och mekaniska parametrar. Med dessa parametrar kan vi känna av blodtryckförändringar, hjärtljudsförändringar, ändringar i blodflöde och blodets sygasmättnad, EKG, andfåddhet och andningsmönster.

Hjärtsviktspatienter behöver användargränssnitt som är anpassade till deras behov. Användargränssnitt för hjärtsviktspatienter måste vara baserade på lättanvänd teknik som passar väl i hemmiljön. En viktig teknologi i detta sammanhang är ¿ubiquitous computing¿, vilket innebär att användargränssnittet flyttas ut i den omgivande miljön och görs tillgängligt för användarna genom exempelvis instrument, föremål, inredning, byggnader och omgivande infrastruktur. I detta synsätt tonas den traditionella datoranvändningen med dess inriktning på kontorsmiljöer ner till förmån för bruksföremål med integrerad informationsteknik.

MÅL

- Att utveckla en fungerande prototyp av en multisensor
- Att implementera denna hos ett mindre antal patienter
- Att utveckla användargränssnitt väl anpassat för den
kliniska situationen
- Att utvärdera utrustningen

ALLMÄNT
- Arbetet omfattar 6 månader och därför söks 1-2
personer från civilingengörsprogrammet.
- Arbetet ska utföras på institutionen för medicinsk
teknik, Linköpings universitet i nära samarbete med
institutionen för datavetenskap och hjärtsviktsenheten
på universitetsjukhuset.
- Arbetet kan innebära nära kontakt med patienter,
vårdpersonal och anhöriga.
- Arbetet kan påbörjas omedelbart


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.