Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-13

Kartläggning av stödsystem för Bredband

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målgrupp
---------
Exjobbet omfattar 10-20 veckor och vänder sig till blivande högskoleingenjörer respektive civilingenjörer från elektroteknik eller datateknik med inriktning mot tele- och datakommunikation. Intresse för, och eller kunskap om telenät och bredband med särskilt område DSL t.ex. ADSL är en fördel. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bakgrund
--------
Bredbandsmarknaden i allmänhet och DSL i synnerhet är under stark utveckling.
Fler och fler operatörer finns på marknaden vilket gör att priserna pressas. En förutsättning för att kunna konkurrera effektiv är en automatiserad leveranskedja samt en effektiv support.

Många av de större europeiska operatörerna har byggt egna system för detta men i och med den stora explosionen av bredbandsaccesser har företag vuxit upp som specialiserat sig på leverans- och felavhjälpningssystem.

Avseende telenät så har automatiseringsprocessen stannat upp. Det finns mycket manuellt arbete med registrering, uppdatering och registervård av telenät-register. Behov finnes för nästa steg med en automatisk leveransprocess som konfigurerar och kommunicerar med nätets ingående element samt uppdaterar telenät-registeren automatiskt.

Ki Consulting är ledande inom lösningar för telenät och DSL i Sverige och har sedan 1996 arbetat med DSL-tekniken. Datorstödda lösningar för telenätet har vi arbetat med sedan tidigt 1970-tal. V har lång och gedigen erfarenhet tillsammans med TeliaSonera när det gäller telenätnära lösningar. Vi har också under ett flertal år arbetat i nära samarbete med TeliaSonera vilken är Sveriges ledande DSL-operatör.

Syfte
------
Exjobbet syftar till att kartlägga marknaden vad gäller tillverkare av leverans- samt felhanteringssystem för bredbandaccesser och telenätelement.

Frågeställningar
----------------
Vilka leverantörer av leverans- respektive felhanteringssystem finns på marknaden
Beskriva teknik samt funktion i respektive leverantörs system
Vilka finns på representerade på den Svenska marknaden samt vilka är deras Svenska integratörer.
Ta fram för- respektive nackdelar / starka respektive svaga sidor
Kartlägga referenscase samt kunder

Genomförande
-------------
En detaljerad plan för genomförandet görs upp i samråd med handledarna vid starten av examensarbetet. Arbetet utförs på Ki Consulting & Solutions AB i Haninge.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.