Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att utreda hur komplexa simuleringsmodeller bör struktureras och administreras för att stödja modellbaserad utveckling.

På Scania finns en uppsättning modeller utvecklade i modelleringsspråket Modelica som kan används bland annat för bränsleekonomisimuleringar, verifiering av reglerfunktioner, testning av elektroniksystem och konceptutvärderingar. Dessa modeller härstammar alla från samma ursprungsmodell men är inte organiserade i ett gemensamt bibliotek. Vid sidan om Modelica-modellerna finns en uppsättning modeller för Matlab/Simulink.

Det finns en stor nytta med att samordna arbetet med simuleringsmodeller inom Scania för att kunna dra nytta av tidigare insatser och minska risken för dubbelarbete. I ett objektorienterat modelleringsspråk som Modelica finns goda möjligheter att bygga upp modellbibliotek varifrån modeller avsedda för simulering kan sättas samman. Ytterligare fördelar kan uppnås om en gemensam arkitektur för simuleringsmodellerna används. Med gemensam arkitektur avses en uppsättning delmodeller med definierade gränssitt samt regler för hur dessa skall fogas samman. Med en definierad arkitektur går det koppla in och ur varianter av delmodeller för att anpassa detaljnivån till syftet med simuleringen.

I examensarbetet ingår att inventera vilka modeller som finns i dagsläget och klassificera dessa. Vidare skall nuvarande och kommande syften och behov av modeller för olika grupperingar utredas. Arbetet förväntas resultera i förslag på hur ett gemensamt modellbibliotek skall organiseras och administreras för att möjliggöra parallell utveckling av modeller med flera personer involverade. Förslaget skall innehålla en beskrivning av biblioteksstruktur och beskrivning av en arkitektur för simuleringsmodeller som är tillräckligt generell för att passa flera syften med helfordonssimuleringar. Ett ramverk för detta bör implementeras.

Examensarbetaren bör ha kännedom om simuleringsmodeller och det är en stor fördel om denne tidigare arbetat med Simulink och/eller Modelica. Fokus på arbetet är att utreda lämpliga strukturer och arbetsmetoder i förhållande till organisationens behov. Studenten bör därför ha ett intresse för lite mjukare frågeställningar som metodutveckling vid sidan om det rent tekniska intresset.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.