Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-18

Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Administrativa avdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Johan Ohlsson, 08- 686 3957

Bakgrund
Den administrativa avdelningens övergripande och långsiktiga mål är att bidra till samordning och effektivisering av Infratekniks administrativa arbete. Avdelningen är precis i inledningsfasen av ett omfattande miljöledningsarbete, då SL Infrateknik planerar att miljöcertifiera investeringsverksamheten inom bolaget. I nuläget arbetar vi med att utreda våra mest miljöpåverkande aktiviteter. Miljöledningsarbetet ska i förlängningen redovisas in ett dokumenterat miljöledningssystem.

Projektmål
Examensarbetet ska ge förslag på upplägg och struktur för hur ett dokumenterat miljöledningssystem kan se ut för SL Infrateknik.

Projektets omfattning och genomförande
Studenten behöver skaffa sig en god verksamhetskännedom för att kunna skapa en bra struktur för miljöledningssystemet. Studenten ska utgå från det dokumenterade miljöarbete som hittills gjorts på olika avdelningar inom SL Infrateknik.

På olika avdelningar har man kommit olika långt i dokumenteringen av verksamhetens miljöpåverkande aktiviteter. I mån av tid kan studenten även hjälpa till med vissa delar av utredningsarbetet.

Det rekommenderas att studenten studerar på en miljöinriktning på L, V, I, K eller M. Det är en fördel om studenten har miljöintresse och kunskaper i ISO 14001 och den struktur för miljöarbete som redovisas där.

Detta arbete förväntas omfatta 20 veckors arbete.

Implementering
Förslaget som detta examensarbete ska utmynna i, kommer att ligga till grund för beslut om vilken typ av miljöledningssystem SL Infrateknik ska implementera i framtiden.

Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport, samt en muntlig presentation.

Företaget
SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

Den administrativa avdelningens övergripande och långsiktiga mål är att bidra till samordning och effektivisering av Infratekniks administrativa arbete. Detta avser såväl processer/rutiner som olika former av stödverktyg. Utvecklingen sker i nära samarbetet med AB SL.

Prioriterade områden är:
Gemensam verksamhetsplanering/uppföljning
Nyckeltal/verksamhetstal
Arkiv/ritarkiv
Interninformation
Miljöledning
Verksamhetsutveckling/gemensamt arbetssätt

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.