Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-28

Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Signalavdelningen inom SL infrateknik.

Handledare är Anders Ulmestig, 08-686 3989

Bakgrund
Våra tunnelbanor, spårvägar och järnvägar fjärrstyrs idag från en ledningscentral. På dessa ledningscentraler finns olika sätt att visualisera trafikläget, samt ett antal olika tillvägagångssätt för att styra spåranläggningen. Allmänt finns någon form av översikt över hela banan, antingen via ställverkstavla eller via bildskärmar. Detaljvyer fås via bildskärmar. I dessa detaljvyer styr trafikledarna trafikutfallet.
Trafikledarens yttersta verktyg för trafikreglering är manöver av växellägen, tågvägsläggning och signalbilder.
Då störningar i den planerade trafiken uppstår kan dessa få långtgående konsekvenser. En kort störning kan få återverkan på trafiken timmar efter att felet åtgärdats.
Idag har trafikledaren endast sin egen och närvarande kollegors erfarenhet av olika trafiklösningar att stödja sina beslut på.

Projektmål
Målet är att utreda om det är möjligt att visa ett förväntat trafikutfall för trafikledarna, i en nära (parameterstyrd, NN minuter) framtid. Prognos skall baseras på aktuellt trafikläge, de trafikledaråtgärder som vidtagits tillsammans med den automatik som systemet medger.
Projektet skall undersöka förutsättningarna för, samt tillförlitligheten i, ett möjligt sådant system. Här är förväntad tillförlitlighet i prognoserna arbetets primära mål.

Projektets omfattning och genomförande
Utgående från befintligt system på tex. Roslagsbanan, Tvärbanan eller Saltsjöbanan och sparade loggfiler skall utarbetas prognosmodell/modeller med varianter för alla de olika trafikeringsmöjligheter som finns. I loggfilerna finns växellägen, spårledningsbeläggningar, signalbesked, tågvägs-kommandon, automatkommandon, etc. Modellen matas med historiska data och utvärderas med avseende på modellens förmåga att rätt förutspå händelseutvecklingen.
Eftersom driftsystemen går i UNIX-miljö är det lämpligt att sökande har god insikt i UNIX.

Att utveckla en prognosmodell för trafikutfall är ett omfattande arbete. Beroende på omfattning och intresse bör examensarbetet utföras av två personer inom en 20-poängsuppsats.

Styrande dokument
Underlag för arbetet är kompletta loggfiler innehållande alla tågrörelser samt kommandon från trafikledarna och system.

Implementering
Arbetet förväntas behandla möjligheterna att generera tillförlitliga prognoser på hur trafikläget kommer att se ut i en nära framtid. En demonstrator i vilken kompletta loggfiler från manöversystemet läggs in och prognos kontra utfall kan studeras.
Om en väl fungerande lösning på problemet visar sig vara möjlig och ekonomiskt försvarbar kommer funktionen att läggas till i befintliga trafikledningssystem.

Företaget
SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

Signalavdelningen har till huvudsaklig uppgift att vara tekniskt ansvarig för infrastruktursystemet signalsäkerhetsanläggningar enligt Infratekniks verksamhetsavtal med SL. IS ansvarar även för dessa system vad avser förnyelse, drift, underhåll förvaltning och upplåtelse.

Pågående större projekt:
Byte av ett antal ställverk på Roslagsbanan
Installation av ATC på Roslagsbanan
Installation av ATC på Tvärbanan
Installation av ATC på Saltsjöbanan,
Installation av nytt manöversystem på Lidingöbanan
Spec av nytt signalsäkerhetssystem för Tunnelbana 2
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.