Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-09

Spänningskvalité i tunnelbanenätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Banavdelningen inom SL infrateknik.

Handledare är Bror Lundbergh, 08-686 3824

Bakgrund
I samband med introduktionen av nya tunnelbanevagnar (C20) har problem uppkommit med kraftförsörjningen. Antalet ¿obefogade¿ brytarutlösningar för de matande brytarna har ökat markant, exempelvis har de för Tunnelbana 2 (¿Röda linjen¿) i ökat med en faktor 20. De nya fordonen innehåller filterkretsar med induktor och kondensatorer som ger upphov till kraftiga spänningstransienter vid inkoppling och avbrott i strömförsörjningen.

Då kretsarna i tunnelbanan (både räls och strömskena) består av järn innebär det att kretsarna innehåller en stor induktiv komponent. Induktansen i kretsen ger upphov till kraftiga överspänningar då strömmar ¿abrupt¿ bryts. De överspänningar som kan förekomma misstänks ha orsakat haveri /skador på komponenter i likriktarstationernas 750 V DC ställverk men också kunna utgöra problem för fordonen.

Strömskenans relativa permeabilitet är dessutom så pass mycket högre än för rälsen att detta är ett specifikt problem för tunnelbanan som inte återfinns på andra banor (spårvägar / järnvägar) i samma grad.

Överspänningar vid elektrisk traktionsdrift förekommer också mellan banans spår och andra jordplan (oftast ¿sann jord¿). Av framförallt personsäkerhetsskäl får dessa inte uppgå till farliga nivåer och varaktigheter.


Projektmål
Målet med projektet är att öka kunskapen om samverkan mellan matningsanläggningar och fordon med avseende på spänningskvalité och banans elektriska konstanter. Utföra teoretiska beräkningar och studier samt att verifiera dessa med mätningar.


Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet skall utföras med forskningsmetodik. Det innebär att studenten, förutom att visa hur befintlig teknik används, också skall visa hur ny teknik kan utvecklas. Således skall examensarbetet innehålla en litteraturstudie och dels visa att teknologen kan använda de kunskaper denne erhållit under utbildningen. Studenten skall kunna generalisera resultatet. En rimlighetsbedömning av resultaten skall ingå i slutsatserna och förslag till fortsatt arbete skall redovisas.

Projektet omfattas av :
 Litteraturstudie, kartlägga teknikstatus.
 Göra teoretiska studier / beräkningar av vilka spänningstransienter och bankonstanter som kan förväntas finnas.
 Utföra mätningar och labbundersökningar
 Framtagning av förslag till åtgärder för att minimera eventuella problem
 Rapportskrivning

Styrande dokument
Gällande föreskrifter och tekniska krav inom SL Infrateknik. Gällande europeiska standard och gällande starkströmsföreskrifter.


Krav och avgränsningar
Examensarbetet skall omfatta 20 veckors heltidsarbete vid SL Infrateknik AB. Studenten skall enskilt eller tillsammans med annan student lösa och redovisa en given uppgift. Studenten / studenterna skall därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har för värvats under studietiden.

Ämnesområdet ligger främst inom elkraftteknik. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.
Examensarbetet skall redovisas i en skriftlig rapport samt på ett offentligt seminarium, som arrangeras av skolan.
Företags specifik information eller information som inte får komma allmänheten tillkänna kan i vissa fall undanhållas redovisningen till skolan.

Sammankoppling med andra projekt
Sammankoppling med andra pågående projekt vid SL Infrateknik undersöks i samband med litteratursökningen.

Projektorganisation
Det första studenten ska göra när han/hon börjar sitt examensarbete är att ta fram en projektplan innehållande de olika momenten i arbetet. Planen ska godkännas av SL Infratekniks handledare, Bror Lundbergh SL / IBE, telefon 08 ¿ 686 3824. I projektplanen måste det finnas datum för löpande rapportering och datum för slutgiltig rapp

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.