Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs inom Banavdelningen vid SL Infrateknik.

Handledare är Alexander Santos, 08- 686 3878

Syfte och bakgrund
Längsgående krafter i spår har en stor påverkan på spårets stabilitet. Vid hög temperatur kan spåret förskjutas i sidled om inte spårkonstruktionen är rätt utförd eller att rätt underhållsmetodik är använd. Vidare kan en låg temperatur medföra att dragkrafterna i rälen blir så stora att det kan bidra till att rälsbrott uppstår.

Projektmål
Målet med examensarbetet är att utifrån kända beräkningsmodeller och känd teknik beträffande spåruppbyggnad och spårunderhåll göra analyser på SL Infratekniks spåranläggningar. Analyserna skall tydliggöra sambanden mellan spårkonstruktioner, underhållsmetodik och hur risk för spårförskjutning skall minimeras.
Fokus skall ligga på räls- och befästningstyper, sliprar, ballasttyp och -sektion, användning av slipersankare, spårgeometri mm. Examensarbetet skall även föreslå lämpliga metoder för konstruktion eller inbyggnadssätt som minimerar risken för spårförskjutningar eller rälsbrott.

Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet skall utföras med forskningsmetodik. Det innebär att studenten, förutom att visa hur befintlig teknik används, också skall visa hur ny teknik kan utvecklas. Således skall examensarbetet innehålla en litteraturstudie och dels visa att teknologen kan använda de kunskaper denne erhållit under utbildningen. Studenten skall kunna generalisera resultatet. En rimlighetsbedömning av resultaten skall ingå i slutsatserna och förslag till fortsatt arbete skall redovisas.

Projektet omfattas av:
 Litteraturstudie genom kartläggning av olika konstruktionslösningar.
 Analys av kända beräkningsmodeller och byggdirektiv.
 Analys av SLI-konstruktioner och metoder.
 Framtagning av förslag till åtgärder.
 Rapportskrivning.

Styrande dokument
Gällande föreskrifter och tekniska krav inom SL Infrateknik.

Krav och avgränsningar
Examensarbetet skall omfatta 20 veckors heltidsarbete vid skolan eller på SL Infrateknik. Skolan tillhandahåller handledning. Studenten skall enskilt eller tillsammans med annan student lösa och redovisa de givna uppgifterna. Studenten/ studenterna skall därvid vis sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har för värvats under studietiden.
Ämnesområdet ligger främst inom maskinteknik /mekanik, men även teknisk fysik och väg och vatten kan komma i fråga. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.
Examensarbetet skall redovisas i en skriftlig rapport samt på ett offentligt seminarium, som arrangeras av skolan.
Företags specifik information eller information som inte får komma allmänheten tillkänna kan i vissa fall undanhållas redovisningen till skolan.

Sammankoppling med andra projekt
Sammankoppling med andra pågående projekt vid SL Infrateknik undersöks i samband med litteratursökningen.

Projektorganisation
Det första studenten ska göra när han/ hon börjar sitt examensarbete är att ta fram en projektplan innehållande de olika momenten i arbetet. Planen ska godkännas av SL Infratekniks handledare. I projektplanen måste det finnas datum för löpande rapportering och datum för slutgiltig rapportering och presentation.
Examinator utses vid universitet/ högskola som även tillgodoser viss undervisning till studenten i ämnesområdet.

Projektbudget
Finansiering sker med hjälp av omfördelning inom egen budget för innevarande år.
Tidsplan med konkreta avstämningstidpunkter
Projektstart sker efter samråd med kontaktpersonerna ovan. Detaljerad projektplan med muntlig redovisning under projektets gång samt med skriftliga statusrapporter omgående av studenten vid projektstart.

Förväntat resultat
Uppdatering av nuvarande kunskapsläge, nationellt och internationellt, när det gäller beräkning av spårets sidomotstånd ochs

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.