Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sammanhanget: Kalium är den katjon som odlade grödor behöver mest av. I odlingssystem med mycket vall och sparsam handelsgödselanvändning bortför man ofta mera kalium från åkern med skörden än man tillför med gödsling. Frågan är om den naturliga vittringen av markens mineral klarar att kompensera kaliumuttaget och hur markens bördighet påverkas på sikt. Exjobbet utspelar sig inom ett redan pågående forskningsprojekt, där vi försöker klargöra sambanden mellan mineralogi och markens kaliumlevererande förmåga.

Själva jobbet: Den tilltänkte exjobbaren ska få analysera utbytbart kalium (K-AL) och s.k. förrådskalium (K-HCl) i jordprover från både matjord och alv från fältförsök, som varit igång ett fyrtiotal år i Syd- och Mellansverige. Jordprover från försöken finns arkiverade från vart tionde år. Exjobbaren får också tillgång till redan existerande data över tillförsel (gödsling) och bortförsel (skörd) av kalium från fälten. Målet är att klargöra hur profilens olika delar bidragit till kaliumexporten från fältet.

För vem: Jobbet är lämpligt för den som har läst mark- eller geovetenskap med kemisk inriktning (mark- eller geokemi) och/eller mineralogi. Arbetet ger ökad insikt i markens mineral samt betydelsen av deras vittring när det gäller att förse växtligheten med näring. Detta är särskilt intressant i tider då man diskuterar möjligheten till uthålligt lantbruk med låga insatser av artificiella gödselmedel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.