Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-22

Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Konsumentverket fick i uppdrag att under 2002 fördela 20 miljoner kronor till utveckling av kommunal konsumentverksamhet. Motala kommun sökte och fick av Konsumentverket medel för att genomföra projektet
¿Vardagskunskap för nykomna flyktingar/invandrare, en handbok bestående av bilder¿. Konsumentverket har sin beskrivning av de olika projekten kallat det ¿Bilder säger mer än ord¿.

Vi skulle med hjälp av tecknade bilder och fotografier, beskriva vardagsnära situationer på ett enkelt och lättförståeligt sätt avsett att användas i såväl undervisning/introduktion som hemmavid till/av nyanlända flyktingar/invandrare och asylsökande.

Mål: Att man som nyanländ inte ska känna sig alltför mycket utanför och vara beroende av bekantas bekanta för att få vardagen att fungera.
Boken/skriften har fått namnet ¿Vardagskunskap¿ och sprids nu och ska spridas genom olika kanaler som kommunens flyktingmottagning, svenskundervisningen (SFI), invandrarhand-läggare på individ- och familjeomsorgen (soc), Bostadsstiftelsen Platen där en del av de asylsökande bor m fl kanaler.

Hela projektet inklusive utvärdering ska redovisas till Konsumentverket senast 2 månader efter att det är avslutat. Vi ska begära förlängning av projekttiden till sista mars 2004.

Uppgift:
Vi behöver hjälp med utvärderingen av projektet.
- Blev handboken som tänkt?
- Har den underlättat i vardagen?
Användarnas uppfattning om boken:
- i undervisningen ¿ lärare och elever
- i introduktionen ¿ handläggare och flykting/invandrare
- underlättat vardagen för de asylväntande
Genom muntliga alt skriftliga enkäter till användarna samt ev en kontrollgrupp.

Vi kan, beroende på avståndet, ersätta reskostnader eller ge bidrag till del av den kostnaden samt står för tryckkostnaden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.