Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-29

Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna är en regional branschorganisation inom Gävleborgs län för åkeriföretagare med yrkesmässig godstrafik som huvudsaklig verksamhet. Därtill kommer en del sidoverksamheter på maskinsidan.

Föreningen bildades i mitten på 20-talet när lastbilen som transport-medel alltmer utvecklades.
Hösten 2003 finns i föreningen cirka 500 anslutna medlemsföretag med ett fordonsinnehav av 1 250 tunga bilar och 1 000 släpvagnar.

Åkeriföretagen är sysselsatta med godstrafik av olika slag, alltifrån tunga råvarutransporter av rundvirke till budbilar för snabbdistri-bution. I Sverige finns ett 10-tal åkeriföreningar med Svenska åkeri-förbundet som övergripande huvudorganisation. Föreningens allmänna inriktning är att tillvarata medlem-marnas intressen på olika sätt, externt som remissorgan och representerad i länsorgan av olika slag samt en intern del där vi erbjuder utbildning, inköp, rådgivning, konferenser och olika grad av service.

Under senare år har föreningen i stor utsträckning engagerat sig i åkeriföretagens kvalitets- och miljö-arbete på olika sätt och trafik-säkerhetsarbete är också ett viktigt inslag i verksamheten. Den affärsmässiga servicen är viktig.

Åkeribranschen är i sin struktur en småföretagarbransch med i medeltal 3 fordon per åkeri, även om det finns ett 20-tal åkerier i länet som driver verksamhet med mer än 10 bilar.

Även om branschen till mer än 50 procent består av 1-bilsåkare har man samordnat sin transport- och maskinförsäljning i transportorganisa-tioner typ lastbilcentraler, specialföretag och större speditions-företag. Utvecklingen i branschen är att åkeriföretagen blir större
med fler fordon.

Framtiden
Framtiden för branschen får anses vara god, i takt med att lastbilen som transportmedel utvecklas och har stor flexibilitet. Enligt SIKA växer lastbilstrafiken i Sverige med 1 - 2 % per år.

Marknadsföringsåtgärder
En frågeställning som uppstått är hur föreningen skall marknadsföra hela åkerinäringen i länet med inriktning att lämna information om fakta om åkeribranschen, dess omfattning och vad den uträttar
för näringsliv och samhälle. Vi anser själva att branschen har stor betydelse för samhällets utveckling på olika sätt och att det därför känns angeläget att få ut ett positivt budskap om näringens verksamhet och betydelse. Att flytta gods från lastbil till järnväg i större omfattning är en ständig politisk fråga som visat sig svårt att genomföra. Lastbilen svarar för närmare 80 % av alla ton som inrikes transporter i Sverige.

Examensarbete
Vi ser ett behov av att få hjälp av Högskolan och intresserade elever för analys och komma med förslag hur vi på ett bättre sätt skall få ut vårt budskap, antingen genom trycksaker, annonsering, hemsida, radio, TV mm. Vi överväger varje år hur stor del av budgeten som skall avsät-tas för övergripande marknadsföringsinsatser och att medlen används på rätt sätt. Vi är därför beredda att ställa våra resurser till förfogan-de för intresserade elever, och ser med intresse fram emot reaktioner
på denna förfrågan.

Gävleborgsåkarna har sitt kontor på Östra Näringen i Gävle och har för närvarande fyra anställda tjänstemän.

För ytterligare upplysningar kontakta undertecknad, VD Hans Norlund på tfn 026-18 82 95 eller via fax 026-51 67 55, e-mail: [email protected]. Vi hänvisar också till vår hemsida, www.akeri.se/x.

GÄVLEBORGSÅKARNA

Hans Norlund


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.