Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-30

UML 2.0 och OSE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under ett flertal år har standardiseringsarbetet pågått av nästa generations UML specifikation, UML 2.0. Ett antal förbättringar föreslås vilket avsevärt kommer utöka möjligheterna att använda UML som specifikations och beskrivningsnotation på systemnivå. UML 2.0 kommer även erbjuda förbättringar för konstruktörer av mjukvara där karaktäristiska egenskaper bör kunna uttryckas entydigt. De förbättringar som görs kan delas in i fyra kategorier:

§ Infrastruktur
behandlar arkitekturella aspekter, samt omstrukturerings och utökbarhetsmekanismer
§ Superstruktur
behandlar förfining och utökning av UML 1.x semantik och notation
§ OCL
behandlar definieringen av OCL metamodell
§ Diagraminteraktion
behandlar entydig mekanism för att generiskt uttrycka diagram och göra dessa ¿format¿ oberoende.

Enea Embedded Technology är en värdsledande leverantör av realtidsoperativsystem (OSE¿) för inbyggda system där typiska egenskapskrav är distribution, robusthet, prestanda och determinism. Operativsystemet OSE används främst inom tele- och datakommunikation men också inom säkerhetskritiska tillämpningar, medicinsk teknik, fordonsindustri och mycket mer. Många kunder bygger ytterst komplexa system som kan omfatta miljontals rader kod som skall distribueras på ett stort antal processorer. För att utveckla sådana system på ett hanterbart sätt behövs mekanismer för att beskriva systemen, UML är idag den vanligast förekommande notationen för detta. Det finns dock brister i den befintliga UML standarden när det gäller att entydigt beskriva visa konstruktionsaspekter som berör systemkaraktäristik i bland annat inbyggda realtidssystem.

Som ett tillägg till att använda UML som beskrivningsspråk för de system som konstrueras används idag i allt större utsträckning mekanismer för att automatgenerera kod från UML modeller. Ett flertal aktörer på marknaden erbjuder produkter för ändamålet. För att kunna skapa en autonom designmiljö där användaren kan specificera, konstruera, implementera samt producera ett exekverbart generat tvingas dessa aktörers verktyg i stor utsträkning till att abstrahera underliggande operativsystem, vilket leder till att viktiga egenskapsfördelar som ett realtidsoperativssystem kan erbjuda delvis går förlorade.

Examensarbete
Enea Embedded Technology arbetar med målsättningen att hjälpa våra kunder effektivisera sin produktutveckling genom att utnyttja den senaste tekniken och de bästa utvecklingsverktygen. Här tror vi att ett entydigt sätt att modellera OSE applikationer och de egenskaper som OSE tillhandahåller i UML avsevärt kan förbättra utvecklingsarbetet med komplexa OSE baserade system. Genom att dra fördel av UML 2.0 infrastruktur önskar vi utreda möjligheterna att utöka UML 2.0 genom att skapa en profil för OSE som kan erbjuda användare stereotyper, ikoner, diagramtyper och annat som fångar och uttrycker egenskaper i operativsystemet som är relevanta för konstruktören. Detta moment skall dels bestå i en utredning som visar:

§ Utökningsmöjligheter av UML 2.0
§ Egenskapsaspekter i OSE som är relevanta för användare
§ Implementationsförslag för en OSE ¿ UML 2.0 profil

Momentet skall även resultera i en prototyp av en sådan profil. Detta moment kan komma ske i samarbete med leverantörer av UML modelleringsverktyg.

Moment två i arbetet skall behandla aspekter av kodgenerering. Givet ett visst verktyg för UML modellering skall studier göras kring hur kodgenererare samt middleware för abstraktion kan strömlinjeformas mot OSE, viktiga aspekter som måste hanteras är:

§ Schedulering
§ IPC (även för distribuerade system)
§ Minneshantering
§ Footprint
§ Timerhantering
§ Prestanda

Även detta moment bör resultera i prototyp tillsammans med verktygsleverantör. Med framtagen prototyp görs empiriska mätningar på givna designmönster implementerade dels i en UML 2.0 miljö med kodgenererare, samt på implementation i klassisk teknik utan kodgenererare.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 20 poäng och utf

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.