Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-15

Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Examensarbetet utförs vid riksmätplatsen för massa hos SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut - http://www.sp.se. Med utgångspunkt från de nationella referensnormalerna är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt. Det betyder i praktiken att vi kalibrerar och provar mätutrustning, anordnar utbildningar och hjälper industrin att lösa mättekniska problem. För detta har vi avancerade mätutrustningar och mätmiljöer i kombination med kvalificerad och erfaren personal.

Vid verifiering av en vikt kontrolleras att vikten har egenskaper som gör att den är lämplig för sitt ändamål. De egenskaper som kontrolleras hos vikten är konstruktion, massa, densitet, ytjämnhet och magnetism. Kraven är olika stränga beroende på hur fin vikten är. För att bestämma viktens magnetiska egenskaper har vi utvecklat en mätutrustning, en s.k. susceptometer, bestående av både hård- och mjukvara.

Projekt
Arbetsinnehåll:

· Litteraturundersökning med avseende på vikters magnetiska egenskaper
· Utredning av tillämpningsområde för befintlig mätmetod
o Vilka begränsningar medför använda teoretiska approximationer?
o Vilka områden i magnetisering och susceptibilitet kan mätas?
· Utvärdering av befintlig osäkerhetsbudget och förslag på förbättrad dito
· Utveckling av mätmetod för högre värden på susceptibilitet
· Utredning av relevansen hos föreslagna ändringar i den internationella rekommendationen OIML R111

Projektet lämpar sig väl för studenter inom t.ex. teknisk fysik eller elektroteknik vid tekniska högskoleutbildningar (högskoleingenjörer eller civilingenjörer) med intresse för en kombination av modellering, analys och mätteknik. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är lämpligt för 1-2 personer.

Preliminär tidplan

Moment Tid (vecka) Resultat
1) Magnetismteori i samband med vikter. Körning av befintlig utrustning 1-3 veckor.
Grundläggande kunskaper om magnetismteori med applikation på vikter.Förtrogenhet med befintlig mätutrustning.
2) Litteraturstudie 2-4 v.
Samla och sammanställ allt som publicerats om vikters magnetiska egenskaper. Full förståelse av OIML R 111.
3) Approximationer 3-6 v.
Utred i detalj konsekvenserna av använda approximationer i befintlig mjukvara
4) Mätosäkerhetsbudget 5-8 v.
Föreslå en förfinad osäkerhetsbudget
5) Mätmetod för högre värden på susceptibilitet 7-14 v.
Utveckla och dokumentera ny mätmetod
6) Ändringar i OIML R 111 10-18 v.
Utför experiment för att pröva relevansen hos föreslagna ändringar i OIML R 111
7) Rapport 10-20 v. Skriv rapport

Övrigt
Liksom alla examensarbeten ger arbetet möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskap inhämtad i tidigare kurser. Arbetet är en övning i självständig problemlösning och tidsplanering. Om arbetet går enligt plan finns stora möjligheter till vetenskaplig publicering i samarbete med handledare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.