Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-18

Patientjournalsystem med SNOMED CT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Patientjournalen i sin moderna form har utvecklats under 1900-talet. Under slutet av 1950-talet och 1960-talet skapades de första datorbaserade patientjournalsystemen och allt eftersom har de ersatt de traditionella patientjournalerna, men tyvärr inte i så stor amfattning som man trott och hoppats.

Ett problem med de flesta nuvarande datoriserade patientjournalsystemen är att patientuppgifterna fortfarande lagras på ett sätt som liknar hur uppgifterna lagrades i de ursprungliga handskrivna patientjournalerna. Patientuppgifterna i dessa system består till stor del av fritext som har dikterats eller skrivits in av hälso- och sjukvårdspersonal och patientuppgifterna har en högst varierande grad av struktur. Att patientuppgifterna lagras på sådant sätt gör det t ex svårt att utföra automatiserade analyser på innehållet i patientjournalerna som uppföljning av en patient, sökning i en patients journal, beslutsstöd utifrån patientjournaler och statistiska sammanställningar. Uppgifterna är i dag oftast bara tolkningsbara av människor.

Nästa generations datorbaserade patientjournalsystem förväntas vara uppbyggda kring medicinska terminologisystem där förbestämda termer lagras på ett välstrukturerat sätt för att representera patientinformationen. De terminologisystem som tidigare har funnits tillgängliga har inte varit tillräckligt kompletta för att kunna användas för att bygga upp patientjournalsystem. Nyligen har dock ett nytt terminologisystem vid namn SNOMED CT skapats och det bedöms vara tillräckligt för att kunna bygga upp patientuppgifterna i ett patientjournalsystem.

Uppgiften i examensarbetet är att utreda hur patientuppgifter i ett patientjournalsystem kan struktureras och lagras med hjälp av SNOMED CT utgående från analyser av verkliga journaldata. Utredningen ska resultera i en databasdesign och implementation i en databashanterare. Vidare ingår att skapa en webbaserad applikation för hantering av patientjournalsystemet. Tekniker som främst är aktuella att användas i examensarbetet är relationsdatabaser, Java och Servlets.

Efter genomfört examensarbete kommer de teknologer som genomför examensarbetet att kunna mer om utredningar inom medicinsk informatik, hur patientjournaler används och är strukturerade inom svensk hälso- och sjukvård, terminologisystem i allmänhet och medicinska terminologisystem i synnerhet, databasdesign och ¿implementation och utveckling av webbaserade applikationer.


Examensarbetet kommer att utföras vid forskningsgruppen Medicinsk informatik som tillhör Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Andra aktörer inom hälso- och sjukvården kommer även att vara inblandade för att bistå inom sina respektive områden.

Institutionen för medicinsk teknik är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Verksamheten inriktas på områden som datorbaserade kunskapssystem, godheten hos medicinska data, bilddiagnostik, modellbeskrivning av fysiologin, icke-invasiva diagnosmetoder, optiska metoder inom medicinen samt metoder för utvärdering av medicinska tekniker. Forskningen präglas till stor del av den tvärvetenskapliga miljön inom Linköping universitet. Institutionens hemsida finns på adressen http://www.imt.liu.se/.


Examensarbetet är tänkt att utföras av en eller gemensamt av två civilingenjörs- eller magisterstudenter som läser D-, IT-, Y-, E-, F- eller C-programmen. Kunskaper inom medicinsk informatik är meriterande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.