Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-03

Barriärsystem för grundvattenrening

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att begränsa lakvattenutströmningen till ytvatten kan biogeokemiska barriärer installeras för att ta emot och behandla det metallhaltiga vattnet. Bland naturliga barriärer finns våtmarker och myrar, medan miljötekniska barriärer kan vara reaktiva barriärer och konstruerade våtmarker. I miljöer med förhöjda halter av sulfat- och metalljoner i grund- eller ytvatten kan bakteriell sulfatreduktion nyttjas för att rena metallhaltigt vatten. Genom bakteriell reduktion av sulfat till vätesulfid kan tvåvärda metalljoner reagera med sulfid och avlägsnas från lösningen genom utfällning av metallsulfider. I detta projekt om kommer Barriärsystem att undersökas som reningsmetoder för lakvatten.
Installation av ett barriärsystem i pilotskala genomfördes under juni 1999, i Kristineberg i Lappland. Syftet med barriären är att sanera grundvatten som innehåller relativt höga halter sulfat och metaller såsom järn och zink. Provtagning har skett sedan dess och olika steg har tagits för att optimera systemet.

I detta examensarbete kommer studenten att ansvara för provtagning i Lappland. Detta innebär ett flertal resor till Skellefteå under sommaren och höst (t o m september månad). Körkort behövs eftersom fältplatsen ligger ungefär 15 mil från Skellefteå. Syftet med arbetet blir att vidta olika åtgärder, efter diskussion med handledare, för att optimera grundvatten-rening.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.