Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-15

Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sektionen för kinetik/dynamik och avd. för allmänfarmakologi. Inom modern läkemedelsutveckling är det av stor vikt att tidigt karakterisera läkemedelsomsättningen (metabolism och kinetik) samt relationen mellan exponering och farmakodynamiken (primär-, sekundär- och säkerhetsfarmakologin). För att tidigt i ett läkemedelsprojekt kunna karakterisera ett nytt potentiellt läkemedels säkerhet behöver man bl.a. studera eventuell förekomst av biverkningar på vitalfunktioner som centrala nervsystemet, cirkulationen (hjärta, kärl) och andningsfunktion. Detta innebär att man i samma försök studerar exponeringen (PK) och effekter på vital-funktioner (PD) och sambandet mellan exponering och effekter (PK/PD) av en testsubstans. Sådan information kommer att ligga till grund för val av kandidatläkemedel (CD), val av lämpligt djurslag i säkerhetsstudierna, och t.ex. skattning av biotillgängligheten för läkemedlet i människa. Effekter på CNS, cirkulation och andning utgör s.k. ¿core-battery¿ studier som enligt myndighetskrav skall genomföras på alla läkemedel innan det får testas i människa. Discovery-enheten i Södertälje gör en storsatsning för att bli världsledande inom PK/PD området. Höstterminens examensarbete syftar delvis till att belysa:
· Karaktärisering av en kemikalies farmakokinetik (PK)
· Karaktärisering av en kemikalies farmakodynamik (PD)
· Modellering av PK/PD data
· Extrapolering av in vivo data från djur till in vivo situationen i människa
Vi ger dig en unik teoridel inom examensarbetets ramar genom att du deltar i avdelningens seminarier kring farmakodynamik och modellering. Den praktiska modelleringsdelen bygger på bearbetning av redan insamlade data. Du kommer dessutom att få hålla ett seminarium om ditt projekt. Om du är student inom apotekar-, civilingenjör-, och/eller biomedicinarprogrammen har du en lämplig bakgrund. Vi vänder oss till dig som är beredd att satsa under ett halvår. Vi räknar med att resultatet så småningom skall kunna publiceras.
Välkommen med din ansökan märkt ¿#10-7231 Ex.arb.DMPK&BAC¿ senast 12 juni 2003, till AstraZeneca R&D Södertälje, Human Resources, Lili Hofbauer, 151 85 Södertälje.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.