Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-05

Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde
Modellering, databaser för drift och underhåll, Reliability Centered Maintenance (RCM), driftsäkerhet, optimering, information.

Bakgrund
OKG äger och driver kärnkraftreaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 och svarar för 10 % av landets elproduktion.

Kärnkraftverk är komplexa anläggningar med mycket höga säkerhets- och driftkrav. Underhållet tar därför mycket resurser i anspråk. Krav på optimering av underhållet ställs hela tiden. Samtidigt får inte ändrat underhåll ske på bekostnad av säkerhets- och driftkrav.

Idag finns hos de svenska och finska kärnkraftverken datoriserade underhållssystem, där en stor mängd information samlas in och lagras. Denna information nyttjas för att lära av historien inför framtiden. TUD-databasen (TUD = Tillförlitlighet Underhåll Drift), som är gemensam för samtliga svenska kärnkraftverk och det finska kärnkraftverket TVO, har idag som främsta uppgift att förse kärnkraftblockens säkerhetsanalyser med driftsäkerhetsdata vilka används i blockens PSA-analyser (PSA = probabilistisk säkerhetsanalys).

I litteraturen finns en mängd material om effektivisering av underhåll. RCM är ett exempel, där stora ansträngningar görs med ständiga förbättringar, vilket förväntas leda till att underhållet förändras och blir mera kostnadseffektivt i framtiden.

Huvudmål
Att utveckla den gemensamma TUD-databasen för kärnkraftverk mot tillämpningar inom underhållsrelaterade tillförlitlighetsanalyser.

Delmål
- Utföra en översiktlig inventering över vilka underhållsmodeller som tillämpas på kärnkraftverk ingående i TUDs databas, dvs. OKG, Forsmark, Ringhals, Barsebäck och TVO.

- Att ta fram en modell för hur underhållsanalysers in- och utdata, avseende likartade komponenter från ovan nämnda kärnkraftverk, kan användas för tillämpningar inom den gemensamma TUD-databasen.

Resurser
OKGs underhållsavdelning ställer upp med handledare under hösten 2003. Övriga ovan nämnda kärnkraftverk och TUD-kansliet, SwedPower ställer resurser till förfogande i den omfattning som behövs för att tydliggöra behov av data, information om underhållsmodeller samt beskrivning av gemensamma komponenter mellan kärnkraftverken.

Metoder
Insamling av information, litteraturstudier, intervjuer för inventering och utveckling av modeller samt uppföljning av andra pågående RCM-arbeten inom kraftverken.

Plats
Företrädesvis Oskarshamns kärnkraftverk (OKG)
Litteratursökning via t ex Internet och bibliotek
Intervjuer inom OKG och övriga ovan nämnda kärnkraftverk
Handledning från OKGs underhållsavdelning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.