Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-30

Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I början av 2003 startades Vågbrytaren, ett projekt finansierat av Växtkraft mål 3, socialkontorets ekonomienhet i Sandvikens kommun samt Arbetsförmedlingen i Sandviken.

Projektet Vågbrytaren skall motverka långvariga behov av försörjningsstöd. Fokusering på att skapa individuellt anpassad sysselsättnings och utbildningsmöjligheter.

Projektet Vågbrytaren skall inrikta sig på att skapa möjligheter för vissa grupper som Socialkontorets ekonomienhet bedömer vara de som idag har stora svårigheter att träda in på den reguljära arbetsmarknaden.

Projektet Vågbrytaren skall ge målgrupperna möjlighet att få bättre kontroll över sin sociala situation genom att anpassa kompetenshöjande insatser efter individuella behov och förutsättningar. Detta medför att motivationen och självförtroendet ökar och chanserna att gå vidare till arbete eller andra reguljära utbildningar ökar.

Målgrupper i projektet är:

1. Yngre arbetslösa bidragsberoende kvinnor och män med bristfällig eller helt avsaknad av skolgång och eftergymnasiala studier samt arbetslivserfarenhet.

2. Långtidsarbetslösa bidragsberoende kvinnor och män.

3. Arbetslösa bidragsberoende kvinnor och män av utomnordisk härkomst.

Projektet är två år. Önskemålet är att få en delutvärdering av projektet.

Vi önskar få hjälp med utvärdering av projektet. Utbildningsbakgrund kan vara socialt arbete, beteendevetenskaplig eller liknande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.