Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-06

Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sverige har stor tillgång på dricksvatten av god kvalité, samtidigt finns det idag potential att utveckla vattenreningen till system som minimerar kemikalieanvändningen och samtidigt klarar satta kvalitetskrav.

Inom MISTRA-programmet ¿Urban Water¿ studeras olika system för att försörja en stadsdel med dricksvatten, framförallt följande system:

a) centraliserat system med dricksvattenproduktion från ytvatten
b) system med varierande grad av centralisering, där olika stadsdelar kan förses med dricksvatten på olika sätt. Såväl stora centrala vattentäkter som lokala grund- och ytvattentäkter nyttjas. Tekniken för distribution och rening skräddarsys för förhållandena i respektive område
c) Lokalt dricksvattensystem. Lokal vattentäkt nyttjas och reningen sker i fastigheten där brukarna finns.


Frågor att belysa i arbetet är vilka konsekvenser en förändrad dricksvattenförsörjning skulle få för dagens VA-organisation och institutionella ramverk. Vilka aktörer skulle påverkas? Hur skulle ansvarsfördelningen mellan inblandade aktörer förändras? Exempelvis vem som ansvarar för kvatliteskontroll, för drift och underhåll, för finansiering etc. Vilka hinder ur institutionellt perspektiv, lagar och regler men också mer informella normer och rutiner, finns för att införa system baserat på membranfiltrering i fastigheterna?

Studien bör bestå av en litteraturgenomgång där internationella erfarenheter kartläggs, eller där erfarenheter från analoga fall sammanställs. Studien bör också bestå av intervjuer, enskild eller i grupp, med några av de centrala aktörerna för att kartlägga deras förhållningssätt till olika systemalternativ. Denna delen av arbetet bör förläggas till Göteborg, med stadsdelen Vasastan i fokus. Vasastan nyttjas som modellstad för programmets systemanalytiska forskning vad gäller dricksvatten.

Kontaktpersoner för mer info:
Erik Kärrman, Scandiaconsult, [email protected], 08-615 63 02
Henriette Söderberg, Urban Water, Chalmers, [email protected], 031-772 21 39


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.