Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-03

Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs kommun har sedan 1998 en för landet unik kommunal organisation tillvida att man inrättat en politisk Kretsloppsnämnd med tillhörande Kretsloppkontor som ansvarar för strategisk planering av kommunens avfallshantering samt vatten och avloppsförsörjning. Som namnet antyder är ambitionen att kretsloppsanpassa verksamheten central.

Sedan början av 2001 har arbetet med en ny ¿Kretsloppsplan¿ ägt rum och Kretsloppsplanen finns i dagsläget (021212) i en version som är ute på en andra remissrunda. Planen skall styra kommunens arbete med hantering av allt slags avfall kommunens ansvarar för, samt vatten och avlopp under den kommande mandatperioden 2003-2006.

Syftet med uppsatsen är att göra en innehållsanalys av Kretsloppsplanen och genom intervjuer med centrala tjänstemän och politiker kartlägga de huvudsakliga faktorer som påverkat planens utformning. Utveckling och upplägg av analysen sker i dialog mellan tänkt handledare, Henriette Söderberg och studenten, med stort utrymme till egen påverkan. Intressanta ingångar är olika typer av maktutövning och hur de kommer till uttryck, relationen tjänstemän-politiker-allmänhet med koppling till demokrati och legitimitet, relationen institutionell struktur och aktör med koppling till formellt och faktiskt handlingsutrymme samt de underliggande värderingar och definitioner i form av natursyn och kretsloppsdefinitioner som kommer till uttryck.

Innehållsanalys kan utföras oberoende av geografisk plats. Intervjuerna bör genomföras genom besök som möjliggör bandinspelning, vilket innebär viss vistelse i Göteborg. Resekostnader mellan Göteborg och Norrköping ersätts tillsammans med andra utlägg i direkt relation till arbetet.

Arbetet utgör en del av ett större forskningsprogram som heter ¿Den hållbara staden¿. Tema Byggd miljö och hållbar utveckling på Chalmers ansvarar för en del av programmet som är inriktad på analys av olika planerings- och beslutsprocesser, samt beslutsunderlagens betydelse och möjliga användning som stöd i utformningen av en mer uthållig stad. Den skrivna uppsatsen kommer att ingå som en del av resultaten från forskningsprogrammet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.