Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-22

Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen i Örebro län gör en inventering och riskbedömning av förorenad mark enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) från Naturvårdsverket. För några branscher är det svårt att genomföra en MIFO-fas 1 riskbedömning, exempelvis pga liten tillgång till information som behövs för att göra en riskbedömning på ett riktigt sätt. Inom branschen verkstadsindustrier är det svårt att riskbedöma enskilda objekt eftersom det finns en stor skillnad i deras versamhet och påverkan på miljön.

Syfte med examensarbete är att göra en prioritering av olika objekt inom branschen verkstadsindustrier. Arbetet är lämpad för 10 p och dess inrikting bör vara ur industrihistoriskt perspektiv. Även kunskaper i kemi är nödvändiga. Arbetet innebär kartläggning av hittills kända objekt i Örebro län för att kunna prioritera de olika objekten inom verkstadsindustri. Den prioritering som ska göras sker enbart baserad på vilka typer av verksamhet som har funnits, när verksamheten har bedrivits, i vilken omfattning och vilka kemikalier som har hanterats inom verksamheten. I projektet ska ingen hänsyn tas till andra parametrar som annars en del av MIFO klassningen såsom spridningsförutsättningar, områdets skyddsvärde eller känslighet. Prioriteringen som tas fram av studenten är till för att underlätta en senare bedömning av varje objekt som görs av länsstyrelsen enligt MIFO-modellen.

Studenten bör ta fram:
- relevant information kring objekten ifråga om tillverkning, råvaror, tilverkningsmetoder och avfallshantering
- information kring möjliga föroreningar kopplat till aktuella tillverkningsprocessen
- utifrån ovan nämnda punkter göra en prioritering för att vi på Länsstyrelsen lättare ska kunna göra en riskklassning av objekten i ett senare skede.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.