Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-18

Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Undersöka samt ta fram förslag på hur befintlig information i Vägverkets trafikregister skulle kunna utnyttjas för trafikanalyser och trafikprognoser mer systematiskt.

Bakgrund
Vägverket har behov av grundläggande information om hur olika fordon utnyttjar vägnätet samt hur resvanor mm utvecklas över tiden i samband med uppföljningar, analyser och prognoser av olika slag. För närvarande samlas data in kontinuerligt via de trafikmätningar som genomförs på det statliga vägnätet. Vart fjärde år görs en beräkning av trafikarbetet vilket baseras på genomförda trafikmätningar. Under 1999 genomfördes ett projekt av VTI (VTI rapport 439.1999) för att skatta trafikarbetet på väg i Sverige 1950-1997. Av rapporten framgår att en metod som använts är att utnyttja informationen från de årliga avläsningarna av vägmätarna som sker vid kontrollbesiktningen. Inom trafikprognosområdet finns nu ett nationellt modellsystem för analyser inom persontransporter SAMPERS i drift. Som underlag för modellutvecklingen av SAMPERS har uppgifter om bl a faktiskt resande samlats in från den nationella reseundersökningen (Riks-RVU). I systemet ingår också uppgifter på detaljerad geografisk nivå om bl a bilinnehav.

Arbetets innehåll
Uppgiften är att kartlägga vilken information som skulle kunna tillhandahållas genom årliga eller periodiska uttag ut trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser. Vidare ingår i uppgiften att ta fram förslag på en modell för årligt statistikuttag ur bilregistret med koppling till trafikanalyser och trafikprognoser.

Metod
Inventering av vilka data som finns att tillgå samt undersöka hur dessa skulle kunna utnyttjas mer systematiskt inom områdena trafikanalyser och trafikprognoser. Utarbeta förslag på hur en systematisk datainsamling skulle kunna ske. Arbetet genomförs lämpligen under våren 2003. Den eller de som genomför arbetet bör ha kunskaper inom minst ett men helst flera av områdena samällsplanering, systemvetenskap och statistik. Del av arbetet kan genomföras på ort där Vägverket Konsult trafik finns representerad och har medarbetare som arbetar med trafikanalyser och trafikprognoser vilket är Borlänge och Stockholm,. Eventuellt kan andra orter diskuteras.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.