Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-03

Attityd undersökning angående droger och folkhälsa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Sedan 1977 har attitydundersökningar i form av enkäter, gjorts i gamla Skaraborg. Dessa har genomförts vart fjärde år. Den sista gjordes 1992 och i samband med att Skaraborgsinstitutets verksamhet förändrades försvann också dessa undersökningar. I samband med anställning av en drogsamordnare i kommunen aktualiserades frågan åter om en ny attitydundersökning. Trender i samhället påvisar en allt liberalare syn på droger och då främst till alkoholen. Signaler och ¿känsla¿ visar att det ser likadant ut i Gullspång. Det räcker dock inte att gå på känsla utan fakta måste läggas på beslutsfattarnas bord. Hösten 2001 genomfördes en ungdomsenkät bland elever i årskurs 6 ¿ 9. Resultatet påvisade att debutålder sjunkit och att alkoholkonsumtionen ökat. Av enkätsvaren att döma tycks det förekomma en hel del s k svartsprit (hembränt och smuggelsprit) i kommunen och ungdomarna vet också var den finns. Det tycks råda otydligheter mellan barn och föräldrar när det gäller regler och förhållningssätt till droger.

Syfte
Syfte med denna attitydundersökning är i första hand att få en bild över ¿verkligheten¿ bland vuxna i Gullspångs kommun vad gäller attityder och förhållningssätt till droger. Vi vill om möjligt genom undersökningen också se hur vuxnas attityder påverkar barns förhållningssätt till droger. Detta genom att koppla svaren till den tidigare genomförda ungdomsenkäten (denna kommer att återkomma vartannat år).

Frågorna kring vuxnas och ungdomars sätt att se på droger är många. Vad är det som påverkar och är vi medvetna om vilka signaler vi som vuxna sänder till våra ungdomar i samhället? Anser vuxna att det är acceptabelt med s k svartsprit? Är vi de goda förebilder vi borde vara och inser vi vilken härlig uppgift det är att vara en förebild? Att bli vuxen och själv ta ansvar för sina handlingar är något man ska se fram emot. Att inträda i vuxenvärlden alltför tidigt kan få konsekvenser och följder som man inte borde få uppleva som barn och ungdom. I vilken utsträckning diskuteras frågor av denna karaktär i hemmet, på fritidsgården inom idrottsrörelsen och på skolan osv.

Metod
Det som behövs är en kvantitativ studie, förslagsvis enkät. Målgruppen är vuxna mellan 20 ¿ 65 år. Metoden och antalet enkäter kan diskuteras. En del frågor bör kopplas till tidigare genomförd ungdomsenkät för att få svar på uppkomna frågor. Storleken på studien kan vara från 5 poäng till 20 poäng beroende på studentens ambitionsnivå.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.