Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-10

Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Revisionsmarknaden kan sägas karaktäriseras av bristande konkurrens. Ofta kan revisorer ta ut i stort sett vilka priser som helst för arbete som kanske vid närmare granskning visar sig tämligen trivialt och grundläggande. I och med auktorisationen av revisorer bildar de ett skrå som, likt andra skrån, månar om sin ensamrätt att utföra vissa tjänster. Hos dessa tvingas en blivande auktoriserad/godkänd revisor praktisera i flera år. Ett litet företag är i dag hänvisat till auktoriserade revisorer och drabbas ibland hårt ekonomiskt när de nödgas anlita dessa.

Hur upplever en blivande auktoriserad/godkänd revisor praktiken? (hypotes; slavgöra utan alternativ?). Hur upplever företagen (kunderna) nuläget, hur upplever revisorerna det? Känner den auktoriserade/godkända revisorn att dennes kvalifikation krävs även för små företag? Skulle kvaliteten i revisionen påverkas, och i så fall hur, om kravet på auktoriserad/godkänd revisor skulle minskas så att det ej omfattade de mindre företagen? Bör kanske kraven utökas att omfatta fler företag? Vad skall en revision som skall utföras av en auktoriserad/godkänd revisor minst omfatta? Vem definierar denna miniminivå i praktiken? Lagstiftaren eller revisorn? Vilka möjligheter har företag att köpa tjänster externt utan att revisorn ställer krav att få utföra dem för att kunna genomföra revision? Hur förhindrar man att revisorn går utöver miniminivå? Var går gränsen mellan revision och konsultuppdrag?

Syftet med undersökningen är att beskriva marknaden för revisionsuppdrag och föreslå förändringar av densamma.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.